Koncepcja przedszkola

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Publicznego Przedszkola nr 3

w Zduńskiej Woli

w latach 201-2022

 

Podstawa prawna:

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949 ) w zw. z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.  w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017r. poz. 1658)

Źródła opracowania koncepcji: Punktem wyjścia do opracowania koncepcji było: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017r. poz.1611) oraz diagnoza pracy przedszkola.

Zduńska Wola 2017

SPIS TREŚCI:

 

ROZDZIAŁ 1  „GDZIE OBECNIE JESTEŚMY” 

1.1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA ……………………….....…………………..3

1.2. OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA ………………….....…………………….11

1.3. DIAGNOZA PRACY PRZEDSZKOLA...........................................................................13

 

ROZDZIAŁ 2  „DOKĄD ZMIERZAMY”

2.1. WIZJA PRZEDSZKOLA………...…………………………………………......……….15

2.2.  MISJA PRZEDSZKOLA……...…………….......………………………………………16

2.3.  SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA……......……….……………………16 

 

ROZDZIAŁ 3     STRATEGIE WDRAŻANIA KONCEPCJI W LATACH  2017 - 2022

3.1. PROCES OPIEKI, WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA………………..…...……..….18

3.2. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADRY PEDAGOGICZNEJ……….........……….20

3.3. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI  …………………………………………….....……...22

3.4. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM ORAZ INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI PARTNERUJĄCYMI .....................................................................24

3.5. ROZWÓJ BAZY PRZEDSZKOLA………….....…………………………………….…25

3.6. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA PRACY DYREKTORA  ......…27

3.7. PROGRAM OPTYMALIZACJI WYDATKÓW JEDNOSTKI ……........……………..29

 

 

 

ROZDZIAŁ 1. „GDZIE OBECNIE JESTEŚMY”

1.1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA 

 

            Publiczne Przedszkole nr 3 w Zduńskiej Woli rozpoczęło swoją działalność 1 kwietnia 1987r. Organem prowadzącym jest Rada Miasta Zduńska Wola, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu.

            Budynek przedszkola usytuowany jest w centrum Osiedla 1000-Lecia w Zduńskiej Woli. Przed budynkiem znajduje się duży parking. Jest to obiekt trzykondygnacyjny o powierzchni 1325m2, nowoczesny poddany termomodernizacji w roku 2012. Posiada 6 przestronnych sal zajęć, wyposażonych w nowoczesne łazienki dla dzieci, meble i sprzęt (m.in. tablica multimedialna wraz z projektorem). W obiekcie znajdują się także  hole wraz z szatniami dla dzieci, pokój nauczycielski, a w nim gabinet logopedyczny oraz biblioteka. Placówka posiada także profesjonalnie wyposażony blok żywieniowy zapewniający smaczne, urozmaicone i zbilansowane posiłki warunkujące jeden z podstawowych czynników prawidłowego rozwój fizycznego, umysłowego i społecznego dzieci.

            Wokół przedszkola znajduje się zadbany i uporządkowany teren zielony wraz z górką zjazdową, altaną ogrodową i certyfikowanym placem zabaw dla dzieci młodszych i starszych. Budynek od strony południowej posiada także duży taras.       Odpowiadając na potrzeby rodziców przedszkole jest czynne w godz. 6:00 - 16:30.

            Dzieci uczęszczające do przedszkola w dużej części pochodzą z rodzin pełnych o przeciętnym statusie materialnym. W większości są to dzieci zamieszkujące okolice przedszkola. Do przedszkola uczęszcza także nieliczna grupa dzieci ze środowisk zaniedbanych społecznie, wymagających wsparcia różnego rodzaju instytucji i specjalistów.

W placówce zatrudnionych jest obecnie w pełnym wymiarze 10 pracowników pedagogicznych oraz 1 na 1/2 etatu, wśród których 5 posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 3 – mianowanego, 1- kontraktowego, 2 - stażysty.

Zatrudnionych jest także 11 pracowników administracyjno – obsługowych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 1 intendent, 1 kucharka, 2 pomoce kuchenne, 4 woźne oddziałowe, 2 pomoce nauczyciela, 1 pracownik gospodarczy.

            W zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej przedszkole w szczególności:

 • stwarza niezbędne warunki oraz zapewnia właściwą pracę zespołu nauczycieli do ustawicznego doskonalenia oraz podejmowania działalności nowatorskiej i innowacyjnej  w celu uzyskiwania jak najlepszych efektów w pracy z dziećmi (m.in. innowacja pedagogiczną pt. "Od wiosny do wiosny" w okresie 21.03.2014r - 30.06.2015r., programy własne, nowatorskie rozwiązania metodyczne i organizacyjne),
 • uzyskało certyfikaty przyznane przez kapitułę "Szkoły dla Ekorozwoju": I stopnia "Lokalne Centrum Edukacji Ekologicznej" (2014/15), II stopnia - międzynarodowy "Zielona Flaga" (2015/2016, 2016/17, 2017/2018) przez co dołączyło do grona międzynarodowej sieci ECO-SCHOOLS, trzeci certyfikat „Zielona Flaga” ważny jest przez okres 3 lat,
 • planuje i organizuje różnorodne uroczystości, imprezy, konkursy i akcje,
 • promuje osiągnięcia i sukcesy dzieci, które są wizytówką przedszkola,
 • wraz z koordynatorami Zduńskowolskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych zaplanowało i stworzyło warunki do wzajemnej współpracy (od roku 2014),
 • uczestniczy w projekcie: Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej "Nowa Podstawa - Nowe Wyzwanie" realizowanej w ramach programu Erasmus PO WER (2016 -2017),
 • motywuje oraz stwarza warunki dla nauczycieli w celu uzyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji w związku z wymogami podstawy programowej (obcy język nowożytny),
 • realizuje wraz z kadrą pedagogiczną, dziećmi i rodzicami projekt międzynarodowy "WE EAT RESPONSIBLY" we współpracy z fundacją Partnerstwo dla Środowiska (w latach 2016 – 2017),
 • propaguje i inicjuje szereg działań oraz podejmuje współpracę w celu zorganizowania w placówce:
 • akcji charytatywnych – m.in. zbiórki makulatury i włączenie się w pomoc Afryce, udział w akcji „Szlachetna Paczka”, „Dar Serca”, zbiórki nakrętek, zbiórka darów dla Domu Samotnej Matki w Łodzi oraz Domu Małego Dziecka w Łodzi itp.
 • akcji ekologicznych – „Sprzątanie Świata", Dzień Drzewa, Dzień Zielony, audyty i debaty ekologiczne; aktywne uczestnictwo w Miejskich Festiwalach Ekologicznych; zbiórka kasztanów i żołędzi dla zwierząt leśnych; dokarmianie ptaków; zbiórka karmy i kocyków oraz zabawek dla bezdomnych psów i kotów ze schroniska w Czartkach; happeningi ekologiczne;
 • akcje prozdrowotne – realizacja programów: "Pięć porcji warzyw i owoców", "Czyste powietrze wokół nas", "Kubusiowi Przyjaciele Natury", "Bezpieczny, czysty, zdrowy – do zabawy gotowy", "Wiedzą mali i duzi, że zdrowie zaczyna się od buzi", „Jedzmy Odpowiedzialnie”, itp.

         W zakresie pracy opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole dyrektor wraz z zespołem nauczycieli:

 • reaguje  na bieżące problemy – monitoruje sytuację rodzinną dziecka (wymiana informacji z asystentami  rodzin MOPS "Centrum Opieki Socjalnej" w Zduńskiej Woli na temat aktualnej sytuacji dziecka w przedszkolu i w domu oraz wspólnym znajdywaniu rozwiązań problemów rodziny związanych z pełnieniem przez nią funkcji wychowawczej i opiekuńczej); współpracuje w zakresie wsparcia rodziny w zakresie refundacji posiłków w przedszkolu,
 • prowadzi działania o charakterze profilaktycznym mające na celu zapobieganie  i zwalczanie przejawów patologii (w postaci np. dyskryminacji),
 • organizuje udział rodziców w życiu przedszkola m.in.:
 • poprzez wspólne analizowanie, ocenianie i modyfikowanie działań wychowawczych (program wychowawczy); udział w ewaluacji wewnętrznej i wyrażanie swoich opinii; omawianie wyników diagnozy; wspólne podejmowanie decyzji dotyczących dziecka z trudnościami wychowawczymi i ustalanie kierunków dalszej pracy z dzieckiem w domu i w przedszkolu,
 • zajęcia otwarte, zajęcia adaptacyjne, dni otwarte przedszkola, warsztaty, prelekcje, spotkania ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli,
 • rodzice opiniują programy wychowania przedszkolnego, modyfikują koncepcję pracy, opiniują oceny pracy nauczyciela; współdecydują o przeznaczeniu środków zgromadzonych ze składek, kiermaszów przedszkolnych na bogacenie bazy przedszkola;
 • realizację rodzicielskich inicjatyw: zbiórki charytatywne, Akademia Teatralna "Rodzice Dzieciom",
 • rodzice mogą dzielić się swymi opiniami poprzez ankiety, wywiady, zgłaszanie inicjatyw, stronę www.pp3.com.pl, komunikator Facebook-(https://www.facebook.com/pages/Publiczne-Przedszkole-nr-3-w Zdu%C5%84skiej-Woli/738120796262310),
 • podejmuje inicjatywy i realizuje zadania istotnie zwiększające udział i rolę przedszkola w środowisku m.in. poprzez występy i przedstawienia na rzecz społeczności lokalnej (Dni Zduńskiej Woli, Przegląd Kulturalny Przedszkoli "To, co mamy najlepszego", występy dla całej społeczności przedszkolnej i osiedlowej w ogrodzie podczas pikników i festynów, itp.),

 

 • rozwija formy współpracy z:
  • organem prowadzącym m.in. poprzez wystąpienie z wnioskiem dotyczącym  realizacji programu edukacji ekologicznej do WFOŚiGW w celu pozyskania dofinansowania; współdziałanie w przedsięwzięciach promujących przedszkole w środowisku; utworzenie grup dodatkowych poprzez adaptację pomieszczeń na sale dla dzieci, gabinet logopedyczny,  remont łazienek, łazienki dla nowych grup; zatrudnienie nauczycieli i specjalistów (logopeda, lektor języka angielskiego),
  • organizacjami pozarządowymi – Fundacją AMI; konsultowano i wymieniano spostrzeżenia w celu zorganizowania terapii dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; PTTK – uczestnictwo w Wieloetapowych Rajdach Ekologicznych, akcjach "Sprzątanie świata", Dniach Drzewa, uczestnictwo w organizowanych konkursach; z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, itp.,
  • policją – spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli dotyczące tematyki bezpieczeństwa dzieci podczas ferii i wakacji, właściwego zachowania się w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i życiu dzieci oraz zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym; Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny – kurator sądowy,
  • Państwową Strażą Pożarną w Zduńskiej Woli – cykliczne przeprowadzenie ewakuacji próbnej, pogadanki na temat postępowania w razie pożaru, zwracania uwagi na oznaczenia dróg ewakuacyjnych i miejsca zbiórki; zwiedzanie strażnicy, festyn ze strażakami,
  • jednostkami systemu ochrony zdrowia tj. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zduńskiej Woli – realizacja programu profilaktycznego "Czyste powietrze wokół nas", popularyzacja wiedzy o zdrowym żywieniu (pomoc w ustalaniu jadłospisów zgodnie z Instytutem Żywienia i Żywności) i higienie (pomoc w opracowywaniu instrukcji, organizowanie pomocy metodycznej (materiały prozdrowotne) i organizacyjnej w celu realizacji zadań prozdrowotnych, nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wyposażenia pomieszczeń w odpowiednie meble i sprzęt (normy),
  • Szkołą Podstawową nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Pawła II w Zduńskiej Woli – nawiązano kontakty z nauczycielami klas pierwszych, zwiedzanie budynku szkoły (klas, świetlicy, sali gimnastycznej), uczestniczenie w lekcjach bibliotecznych, edukacji wczesnoszkolnej, bale karnawałowe w szkole i przedszkolu, zabawy w sali doświadczania świata, przedstawieniach, wspólne zabawy i zawody na boisku szkolnym z okazji Dnia Dziecka, Akcja "Poczytaj Mi Przyjacielu", Dni Niezapominajki, pomoc w przygotowaniu budżetu obywatelskiego,
  • placówkami przedszkolnymi – wymiana doświadczeń, wspólnie uczestnictwo w organizowanych konkursach, akcjach i spartakiadach, organizacji przewozu dzieci na imprezy, użyczamy kostiumów, rekwizytów do przedstawień; wspólne warsztaty, szkolenia i spotkania dla nauczycieli i dyrektorów,
  • z dwoma szkołami w UK: North Cockerington Primary School z Louth  i Monks Abbey Primary School z Lincoln, w zakresie poznania stosowanych przez nas metod oraz form i organizacji pracy z dziećmi, wymiany doświadczeń pedagogicznych (2016/17, 2017/2018); Little Nutkins Nursery z Henley-in-Arden (2018/2019).

       W zakresie realizacji innych zadań statutowych, przedszkole wraz z dyrektorem:

 • udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli poprzez stwarzanie możliwości realizacji ścieżki awansu zawodowego, wspieranie ich (przydzielanie opiekunów stażu, monitorowanie rozwoju);  zapewnianie dostępu do odpowiednich zasobów przydatnych do rozwoju zawodowego (środki na doskonalenie zawodowe, komputer, Internet, drukarki, kserokopiarki, prenumeraty czasopism pedagogicznych, bibliotekę warsztatu nauczyciela); badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia; organizację szkoleń WDN; umożliwianie obserwacji zajęć koleżeńskich, dzielenie się doświadczeniami przez nauczycieli starszych stażem,
 • pozyskuje sponsorów i sojuszników m.in.:
  • Nadleśnictwo Kolumna – przedszkole otrzymuje wsparcie finansowe oraz rzeczowe w celu wzbogacenia  bazy przedszkola m.in. pomoce dydaktyczne, przybory oraz zabawki, upominki z okazji Dnia Dziecka, nagrody w konkursach, itp.; drzewka do nasadzeń; pozyskujemy partnera w organizacji zajęć w terenie (podchody leśne) i współpracy na rzecz osiągania założonych celów – kształtowania świadomych członków społeczeństwa podejmujących działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
  • lokalni przedsiębiorcy, fundacje – uzyskując wsparcie w postaci bezpłatnych usług tj.: dostarczenie Internetu, drobne remonty, prace na rzecz przedszkola, naprawy sprzętu, ofiarowanie sprzętu i pomocy dydaktycznych, elementów dekoracji wnętrz, itp.,
  • rodzice – ofiarowują zabawki, kostiumy, wzbogacają bibliotekę przedszkolną, przybory szkolne i artykuły plastyczne, wykonują prace na rzecz przedszkola, pozyskują środki finansowe na nagrody, uświetniają przedszkolne uroczystości – wystrój sal, przebrania dla dzieci, wypieki, umożliwiają poznanie ciekawych zawodów, kultur (wizyta gości z Japonii),
 • pozyskuje środki pozabudżetowe – beneficjent konkursu pn.: "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach" ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; nasz program pt.: "Od wiosny do wiosny – program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Zduńskiej Woli" uzyskał dofinansowanie w wysokości 17 333,00 PLN, a ogólny koszt całkowity zadnia wyniósł 19 533,00 PLN (2014/15); od 2013 r. pozyskuje środki w ramach funduszu prewencyjnego (remont altany w ogrodzie przedszkolnym, wymiana kilku skrzydeł drzwiowych, naprawa i uzupełnienie chodnika)
 • organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną – terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne; prowadzi się także zajęcia dla dzieci o rozpoznanych specjalnych potrzebach edukacyjnych; z dziećmi zdolnymi prowadzona jest praca indywidualna polegająca na rozwijaniu ich talentów oraz promowaniu osiągnięć.

   W zakresie zarządzania przedszkolem dyrektor:

 • troszczy się o mienie – w trosce o zapobieganie dewastacji placu zabaw oraz terenu zielonego wokół przedszkola zainstalowano kamery – atrapy, które spełniają swą funkcję, zamontowano tabliczki o monitorowaniu obiektu; wszyscy pracownicy zatrudnieni w przedszkolu są zobowiązani przez dyrektora do dbania o mienie placówki;
 • tworzy warunki dla prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej poprzez nieustanne ulepszanie bazy materiałowej dzięki racjonalnemu i gospodarnemu dysponowaniu środkami budżetowymi oraz pozyskanymi:
 • w roku 2012 dokonała się kompleksowa termomodernizacja przedszkola wraz z remontem tarasu i ułożeniem nawierzchni z kostki brukowej wokół budynku,
 • uporządkowano przyległy teren zielony, wykonano kosmetykę zieleni,
 • zdemontowano stare  i zamontowano nowe certyfikowane urządzenia do zabaw w ogrodzie przedszkolnym,
 • wyremontowano altanę ogrodową,
 • wyremontowano kompleksowo łazienki w 5 grupach, w 1 zaadoptowano pomieszczenie gabinetu lekarskiego na łazienkę,
 • wyremontowano 2 łazienki dla personelu (z wykorzystaniem predyspozycji pracownika gospodarczego),
 • wyremontowano kompleksowo hol wejściowy przedszkola,
 • wymalowano korytarze oraz 5 sal zajęć wraz ze stworzeniem w każdej z nich jednej ściany  z dekorem,
 • wymieniono oświetlenie we wszystkich salach zajęć oraz w pokoju dydaktycznym i szatniach dla dzieci, zamontowano światło zmierzchowe przed budynkiem,
 • zakupiono nowe certyfikowane meble dla dzieci do wszystkich 6 grup oraz meble do szatni z zamykanymi drzwiczkami dla grup I i II,
 • zakupiono krzesełka dla dzieci z gr. VI  i I oraz stoliki do gr. I zgodne z polskimi normami; w pozostałych grupach wymieniono blaty stolików i wyposażono je w bezpieczne narożniki,
 • zakupiono nowe dywany do 6 grup,
 • zamontowano w 4 salach oraz dwóch pokojach ciszy rolety,
 • zamontowano zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem palców rąk na drzwiach łazienkowe oraz wejściowych do każdej z sal,
 • celem modernizacji bloku żywieniowego zakupiono stół roboczy z kwaśnej blachy, brodzik, okap, profesjonalny sprzęt gastronomiczny (robot wielofunkcyjny, blender, piekarnik elektryczny) oraz szereg innych akcesoriów AGD,
 • zakupiono sprzęt do pielęgnacji ogrodu w postaci kosiarki i kosy spalinowej oraz sprzęt do drobnych napraw i konserwacji tj. młot udarowy, wiertarkę, wkrętarkę, urządzenie do cięcia styropianu, piłę elektryczną,
 • zapewniono bezprzewodowy i bezpłatny dostęp do internetu,
 • zakupiono szereg pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu: tablica interaktywna wraz z projektorem i programami; laptop, laminarka, gilotyna; wyposażenie kącików przyrodniczo – badawczych ("Politechnika Przedszkolaka"); zabawki (np. jeździki, mega klocki, domek ogrodowy itp.), sprzęt sportowy; kąciki zainteresowań (multikącik, mini kuchnia, opiekunka, kącik czytelniczy, teatralny, plastyczny, kąciki wypoczynkowe, domki, kąciki konstrukcyjne i majsterkowicza); doposażono gabinet logopedy w nowe pomoce dydaktyczne w postaci gier, dobieranek, loteryjek i kart logopedycznych; wzbogacono przedszkolny księgozbiór ("Biblioteka przedszkolna") oraz warsztat nauczycieli o szereg opracowań metodycznych i płyt; zakupiono i wykonano wiele kostiumów dla dzieci i dorosłych;
 • dba o wysoki poziom pracy przedszkola poprzez realizację  prawidłowej polityki kadrowej, właściwą organizacje pracy, która prowadzona jest zgodnie z wymogami prawa,
 • realizuje zalecenia organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny – zalecenia organu prowadzącego realizowane są na bieżąco i zgodnie z wytycznymi; realizuje zalecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny – wydano jedno zalecenie, realizowane są wytyczne dotyczące polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny oraz respektowane zmiany w prawie oświatowym,
 • prowadzi nadzór pedagogiczny w oparciu o plan nadzoru podany do wiadomości rady pedagogicznej do 15 września, uwzględnia kierunki  polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny, kierunki realizacji zadań ŁKO, wnioski z nadzoru z poprzedniego roku szkolnego oraz priorytety wynikających z Koncepcji Pracy Przedszkola; formy nadzoru, jakie stosuje dyrektor to: kontrola, ewaluacja wewnętrzna i wspomaganie; dyrektor w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej przedszkola, prowadzi wywiady i rozmowy oraz ankietuje; analizuje dokumentację przebiegu nauczania i inną dokumentację pedagogiczną; wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą wprowadzaniu pozytywnych zmian w funkcjonowaniu przedszkola; o jakości prowadzonego nadzoru świadczy uzyskanie wysokiego poziomu spełniania wymagania w tym zakresie,
 • stara się nieustannie budować prawidłowe relacje i troszczyć się o dobrą współpracę ze środowiskiem bliższym i dalszym (m.in. zaproszenie dyrektora wraz z nauczycielem, jako jedynych reprezentantów z Polski, na kurs organizowany przez stowarzyszenie Global Learning Association dla liderów i dyrektorów nt.: "Zapobieganie błędom. Droga do sukcesu" – Lincoln, Londyn od 12 do 18 marca 2017r., uczestnicy to doświadczeni nauczyciele z Niemiec, Włoch, Rumunii i Francji).

         Reasumując rozważania na temat „Gdzie obecnie jesteśmy” i analizując przedstawione powyżej mocne strony przedszkola można stwierdzić, że  jesteśmy placówką otwartą, bliską dziecku, jego rodzinie i środowisku, gdzie panuje życzliwa i przyjemna atmosfera mająca pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Czynniki te sprawiły, że cieszymy się bardzo dobrą opinią, o czym świadczy duże zainteresowanie placówką podczas naborów. Nauczyciele i personel administracyjno – obsługowy stanowią dobry zespół, współodpowiedzialny za przedszkole i to, co się w nim dzieje. Wszyscy starają się dobrze wypełniać swoje obowiązki, stawiając na pierwszym planie dobro dziecka.

         Promujemy talenty, śledzimy losy absolwentów, uczestniczymy w wielu wydarzeniach, akcjach: kulturalnych, edukacyjnych, na rzecz innych. Wychowujemy w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, przyrody (ekologii), miłości do Małej Ojczyzny i Dużej Ojczyzny, wychodzimy do coraz szerszego środowiska – także poza granice naszego kraju. Nasze działania aktywizują społeczność lokalną oraz promują znaczenie edukacji przedszkolnej. Atutem przedszkola jest jego kameralność i rodzinny charakter.  Zaangażowanie dyrektora, kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki, utrzymanie dobrej opinii w środowisku i wypracowanie strategii jej działania na miarę nowoczesnego przedszkola XXI wieku.

        

 

1.2. OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA

 

            Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe, w tym oparte na idei zrównoważonego rozwoju.

            Procesy edukacyjne są systematycznie i zespołowo planowane na podstawie wniosków diagnozy przedszkolnej i obserwacji pedagogicznej. Nauczyciele, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i koncepcję pracy przedszkola wspólnie opracowują: roczne plany pracy, miesięczne plany pracy, program wychowawczy, profilaktyczny, programy autorskie, projekty, plan współpracy z rodzicami, szkołą, plan współpracy ze środowiskiem, kalendarz imprez, uroczystości i wycieczek przedszkolnych. Uwzględniają w nich przede wszystkim zainteresowania dzieci, ich możliwości rozwojowe oraz potrzeby.

            Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań przyrodniczych, w tym ekologicznych, naukowych i technicznych oraz indywidualnych talentów. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i zmierzają do wyzwalania ciekawości i aktywności dzieci. Są to m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody aktywizujące oraz wymagające twórczego myślenia. Nauczyciele współpracują ze sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości, w tym przede wszystkim wartość dobra, współpracy, zasad demokracji oraz przestrzegania praw i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków. Szczególną uwagę kadra pedagogiczna przywiązuje do kształtowania samodzielności dzieci, otwartości na innych ludzi i problemy pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym. 

            Oferta edukacyjna przedszkola jest szeroka, a dyrektor na wniosek nauczycieli opracowuje i dopuszcza do realizacji zestaw programów nauczania na dany rok szkolny.

            W minionym okresie czasu programami wiodącymi były: ,, Kocham przedszkole"- program wychowania przedszkolnego autorstwa Mirosławy Anny Pleskot, Agnieszki Staniszewskiej-Mieszek (WSiP), ,,Od zabawy do nauki" – program wychowania przedszkolnego D. Kucharska, A. Pawłowska - Niedbała, D. Sikora-Banasik (Nowa Era) oraz programy profilaktyczne dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, ekologii: „Czyste powietrze wokół nas”, „Akademia Aquafresh”, „Nasz przyjaciel Zdrojek”, "Wiedzą mali i duzi, że zdrowie zaczyna się od buzi", ,,Sieć szkół i przedszkoli ekologicznych w Zduńskiej Woli", "Bezpieczne Przedszkole", "Kubusiowi Przyjaciele natury", „Jedzmy odpowiedzialnie" program realizowany w ramach projektu WE EAT  RESPONSIBLY, "Zielona Flaga".

            Ponadto realizację priorytetów działalności przedszkola wspierają programy autorskie i projekty edukacyjne nauczycieli realizowane z dziećmi w grupach. W ostatnim okresie są to:

 • program adaptacyjny "Wesoła nowina - dla maluszka przedszkole się zaczyna", "Szczęśliwa Trójeczka",
 • program profilaktyczny "Bezpieczny, czysty, zdrowy – do zabawy gotowy",
 •   program wychowawczy "Jestem ja, jesteś ty i my" wraz z Kodeksem Przedszkolaka
 •  innowacja pedagogiczna "Od wiosny do wiosny",
 •  "Bawimy się muzyką i przy muzyce – aktywność muzyczno – ruchowa dzieci wg. Batii Strauss,
 •  "Spotkania z żabą Rechotką" – wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
 • "Wychowanie przez czytanie" – program edukacji czytelniczej dla dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3,
 • „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – program edukacji czytelniczej,
 • "Ruch to zdrowie – każdy maluch ci to powie",
 • "Tanecznym krokiem od walca do samby" – program kółka tanecznego,
 • "Z legendą po mapie Polski",
 • projekt Akademia Teatralna "Rodzice – Dzieciom", "Politechnika już w przedszkolu", "Biblioteka Przedszkolna" ("Katalog Bajek Optymistycznych"),
 • nowatorskie metody pracy tj.: metoda aktywnego słuchania muzyki wg. Batii Strauss, pedagogika zabawy, "Odimienna Metoda nauki Czytania" I. Majchrzak, Dobrego Startu M. Bogdanowicz, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, R. Labana, K. Orffa, A. M. Kniessów, Dennisona, Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej), technik: burza mózgów, słoneczko decyzyjne, mapy mentalne, metoda projektu techniki dramowe, relaksacyjne, bajkoterapia, muzykoterapia.

            Oferta programowa placówki jest sukcesywnie modyfikowana i stymuluje wszechstronny rozwój przedszkolaków.

            W przedszkolu odbywają się zajęcia logopedyczne, nauka języka angielskiego (dzieci 5 i 6-letnie), koncerty filharmonii, spektakle, wycieczki.  Dzieci, których rodzice wyrazili wolę uczestnictwa w religii – korzystają z tych zajęć.  Nauczyciele prowadzą różnorodne zajęcia dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych i dla dzieci zdolnych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zajęcia dodatkowe są nieodpłatne. Pobyt dziecka w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia, który uwzględnia warunki i sposoby realizacji wyznaczone w podstawie programowej. Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola.  

 

 

1.3.  DIAGNOZA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W ZDUŃSKIEJ

        WOLI

 

            Doskonałą diagnozą pracy i funkcjonowania naszej placówki są wyniki ewaluacji zewnętrznej całościowej przeprowadzonej przez wizytatorów do spraw ewaluacji Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu w okresie 22.06.2015r.-03.07.2015r. Ocenie podlegały wszystkie obszary działalności przedszkola:

 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 4. Dzieci są aktywne.
 5. Respektowane są normy społeczne.
 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
 9. Rodzice są partnerami przedszkola.
 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

            Badany był stopień spełniania określonych w poszczególnych obszarach wymagań. Dziesięć z nich zostało ocenione na B, zaś dwa: "Dzieci są aktywne" i "Rodzice są partnerami przedszkola" na A, co potwierdza wysoki i bardzo wysoki poziom pracy i funkcjonowania naszego przedszkola. Całościowe wyniki ewaluacji zewnętrznej zawiera raport z ewaluacji.     W diagnozie pracy przedszkola pomaga nam również zaplanowana i systematycznie prowadzona w ramach nadzoru pedagogicznego ewaluacja wewnętrzna, której dokonujemy w każdym roku szkolnym. Na bieżąco poddawane są badaniom poszczególne obszary działalności przedszkola, a otrzymane wyniki pozwalają na ciągły rozwój i poprawę jakości naszej pracy i placówki.

            Mocne strony przedszkola wypracowane w trakcie jego funkcjonowania:  

 • estetyczna, zadbana, zmodernizowana i nieustannie wzbogacana baza placówki,
 • atrakcyjna oferta edukacyjna, w tym liczne autorskie programy pracy i projekty,
 • współpraca z rodzicami i środowiskiem,
 • szeroki wachlarz uroczystości, imprez i wycieczek,
 •  dbanie o adaptację dzieci do nowego środowiska (programy adaptacyjne, dni otwarte, zajęcia integrujące),
 • tradycje przedszkola,
 • udział w konkursach, festiwalach i akcjach na skalę miejską, powiatową  i ogólnopolską potwierdzony licznymi nagrodami, certyfikatami, pucharami,
 • wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej - dobre przygotowanie dzieci podjęcia nauki w szkole,
 • nasi absolwenci,
 • klimat przedszkola,
 • wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli, podejmowanie wyzwań,
 • system WDN w kontekście potrzeb placówki,
 • współpraca międzynarodowa,
 • pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
 • wysoki poziom zaufania i zadowolenia rodziców – powodzenie placówki w środowisku,
 • promocja przedszkola w środowisku.

         Słabe strony przedszkola to brak sali gimnastycznej oraz ograniczona ilość środków finansowych na realizację niektórych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom tj.: dokończenie modernizacji ogrodzenia terenu placówki.

            Pragniemy utrzymać dotychczasową wysoką, jakość pracy poprzez systematyczne wzmacnianie mocnych stron naszego przedszkola. Planujemy również realizację nowych zadań, które przyczynią się do  dalszego jego rozwoju.

 

ROZDZIAŁ 2.  „DOKĄD  ZMIERZAMY”.

 

            Motywem przewodnim naszej działalności na kolejne lata staną się słowa Janusza Korczaka:

            "Nie ta­kie ważne, żeby człowiek (mały człowiek) dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało"

 

2.1. WIZJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności  i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. 
 • Dzieci pozostające w trudnych sytuacjach losowych, znajdują pomoc dzięki dobrej współpracy dyrektora z instytucjami społecznymi.
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre relacje międzyludzkie  i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi i współdecydującymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia odpowiednio wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną  i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką, jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy. 

 

2.2. MISJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W ZDUŃSKIEJ WOLI 

Nasze przedszkole:

 • Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo.
 • Tworzy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka.
 •  Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • Kształtuje postawy moralne, proekologiczne, prozdrowotne, patriotyczne.
 • Popularyzuje wiedzę o Unii Europejskiej.
 • Tworzy warunki do wczesnej nauki języków obcych.
 • Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.
 • Organizuje sprawne  zarządzanie placówką, dba o dobry wizerunek placówki w środowisku.
 • Wspiera w rozwoju zawodowym nauczycieli, wykorzystuje potencjał i inwencję pracowników.
 • Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a wyniki i wnioski wykorzystuje do podnoszenia jakości.

 

 

2.3. SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

 

            Życzeniem naszym jest, aby wszyscy nasi wychowankowie kończyli edukację przedszkolną radośni, z poczuciem sprawstwa, bogatsi w nowe doświadczenia i gotowi do podjęcia kolejnego stopnia edukacji jakim jest szkoła podstawowa.

 

Absolwent Publicznego Przedszkola Nr 3 w Zduńskiej Woli:

 • jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami,
 • jest aktywny, dociekliwy, kreatywny i ambitny,
 • jest samodzielny,
 • rozumie świat i wartości w nim nagromadzone,
 • dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną,
 • jest przygotowany do roli ucznia,
 • wierzy w swoje możliwości, posiada wysoką motywację wewnętrzną do uczenia się,
 • korzysta ze swoich mocnych stron rozwiązując problemy, które pojawią się w trakcie nauki i w codziennym życiu,
 • szanuje środowisko przyrodnicze, dostrzega piękno otaczającej   przyrody, przejawia zachowania proekologiczne
 • zna podstawowe wartości, odróżnia dobro od zła,
 • wie, jakie zachowania są pożądane wychowawczo,
 • dostrzega potrzeby własne i innych,
 • ma świadomość własnej tożsamości,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem,
 • zaznajamia się z obcym językiem nowożytnym,
 • kultywuje tradycje narodowe i regionalne.

 

 

 

ROZDZIAŁ 3. STRATEGIE WDRAŻANIA KONCEPCJI W LATACH  2017 – 2022

 

      Funkcjonowanie współczesnego przedszkola wymaga podejmowania wielu różnorodnych działań dotyczących zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych, organizacyjnych, finansowych oraz stałej współpracy z rodzicami i środowiskiem w szerokim pojęciu tego słowa. Wielość zadań i ich społeczna doniosłość wymagają nieustannego starania się i troski o jak najwyższą, jakość pracy placówki. W koncepcji funkcjonowania placówki należy wykorzystać przeprowadzane analizy, kierunki rozwoju zapisane w planie rozwoju przedszkola oraz główne założenia polityki oświatowej i władz lokalnych.  Stąd też strategie wdrażania koncepcji w latach 2017 – 2022 obejmują następujące obszary: 

1. Proces opieki, wychowania i kształcenia.

2. Doskonalenie kadry pedagogicznej. 

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami i organizacjami

    wspierającymi przedszkole.

4. Baza materialna przedszkola. 

5. Nowoczesne zarządzanie i organizacja pracy dyrektora.

 

3.1.  PROCES OPIEKI, WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA

 

            Zadaniem edukacji przedszkolnej jest kształtowanie umiejętności potrzebnych dziecku do podjęcia nauki w szkole, w tym szczególnie umiejętności społecznych, odporności emocjonalnej i zwiększenie podatności na proces uczenia się pod kierunkiem dorosłego.  Sprzyjać temu będzie:

 • pełna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • rozpoznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci,
 • diagnozowanie i analizowanie osiągnięć i zachowań dzieci z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych,
 • indywidualizacja pracy z każdym dzieckiem, wspomaganie dzieci wolniej rozwijających się oraz dzieci zdolnych,
 • podnoszenie intensywności i skuteczności pracy wyrównawczej w celu wyrównywania szans edukacyjnych,
 • wdrażanie dzieci do samodzielności w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego rozwoju, poprzez dawanie dzieciom swobody w działaniu, dostarczanie różnorodnych pomocy i dyskretne naprowadzanie na samodzielne rozwiązywanie problemów,
 • rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez ciekawą i funkcjonalną aranżację przestrzeni, programy własne nauczycieli,
 • stwarzanie warunków do zabawy, jako jednego z najważniejszych elementów wielostronnej aktywności dziecka,
 • dbanie o bezpieczeństwo dziecka,
 • wzmacnianie właściwych zachowań dzieci ułatwiających im kontakty z rówieśnikami i dorosłymi,
 • podejmowanie działań wychowawczych eliminujących niepożądane zachowania i zagrożenia,
 • dbanie o rozwój emocjonalny dziecka, wspieranie go w rozwiązywaniu problemów, w przeżywaniu trudnych i smutnych chwil, w odczuwaniu radości i dumy oraz wzmacnianie pozytywnej samooceny,
 • kształtowanie u dzieci tożsamości narodowej, miłości do Małej i Wielkiej Ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
 • dostarczanie wiedzy o innych krajach i kulturach (UE),
 • wzbogacanie aktywności twórczej dziecka wyrażanej za pomocą artystycznych form wyrazu – ruchowej, tanecznej, słownej czy plastycznej,
 • oswajanie i zaznajamianie z obcym językiem nowożytnym,
 • promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia poprzez:
  • wyrabianie umiejętności zdrowego odżywiania się, odpowiedzialnego żywienia,
  • wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową,
  • kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby,
  • kształtowanie prawidłowych relacji społecznych,
  • wyrabianie postaw proekologicznych. 

 

           

3.2 .  PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADRY PEDAGOGICZNEJ  

             „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”                                                                                                                          

                                                                                                                      Janusz Korczak         

          O sukcesie placówki świadczy przede wszystkim dobrze wykwalifikowana i wykształcona kadra pedagogiczna. Nieodłącznym elementem pracy nauczyciela jest ustawiczne kształcenie się połączone z jego potrzebami i kierunkami pracy przedszkola, zdobywanie doświadczeń w celu podniesienia efektów pracy. Należy wprowadzić kulturę profesjonalnego rozwoju, której zalety obserwowaliśmy podczas szkolenia w Wielkiej Brytanii. Doskonalenie zawodowe nauczycieli powinno być przemyślane i zaplanowane systematycznie oraz właściwie. W tym zakresie należy wykorzystać również indywidualne preferencje nauczycieli w zakresie zdobywania nowej wiedzy. Stworzyć możliwości wyboru, liczyć się z ich potrzebami i indywidualnymi zdolnościami, ale też przeszkolony nauczyciel powinien przekazać swoja wiedzę pozostałym członkom rady pedagogicznej. Należy kontynuować sprawdzone formy rozwoju i doskonalenia nauczycieli, a także sięgnąć po nowe propozycje:

 • organizowanie wewnątrzprzedszkolnych form doskonalenia zawodowego metodami aktywnymi, zgodnie z potrzebami placówki i nauczycieli (po uprzednim zbadaniu potrzeb);
 • pozyskiwanie bezpłatnych szkoleń poprzez korzystanie ze szkoleniowej oferty wydawnictw, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli, pozyskanie grantów ze środków Łódzkiego Kuratora Oświaty;
 •  uczestniczenie w realizowanych przez Miasto Zduńska Wola projektów przy wsparciu środków z UE (np. w ramach programu Erasmus+);
 • poszukiwanie możliwości dobrego rozwoju dla nauczycieli poprzez korzystanie z korzystnej cenowo oferty szkoleniowej WODN oraz tworzenie grup uczestników złożonych z przedstawicieli kilku placówek, co znacznie zredukuje koszty;
 •  kurs doskonalący dla całej Rady Pedagogicznej „Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej (tablica multimedialna) w pracy nauczyciela przedszkola” – rok 2018;
 • kurs języka angielskiego zakończony egzaminem państwowym na poziomie B2 dla 2 nauczycieli i dyrektora – rok 2017/2018;
 • studia podyplomowe z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu dla 2 nauczycieli – 2017;
 • studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu rytmiki 1 nauczyciel – rok 2017/2018;
 • studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu gimnastyki korekcyjnej 1 nauczyciel – rok 2019
 •  na bieżąco dostarczanie informacji o możliwościach doskonalenia zewnętrznego proponowanego przez różne ośrodki szkoleniowe;
 • dofinansowywanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (warsztaty, seminaria, szkolenia) w ramach posiadanych środków, zgodnych z planem doskonalenia zawodowego oraz potrzebami przedszkola;
 • inspirowanie nauczycieli do opracowywania projektów edukacyjnych, podsuwanie pomysłów, pomoc w opracowaniu i wdrażaniu, wspieranie nauczycieli wdrażających innowacje pedagogiczne;
 • prowadzenie otwartych zajęć koleżeńskich – wdrażanie doświadczeń i umiejętności nabytych w trakcie doskonalenia, dzielenie się wiedzą; wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas szkolenia w Londynie – Tydzień Zajęć Koleżeńskich (wzajemne ocenianie pracy, żeby dowiedzieć się co wymaga ulepszenia);
 • inspirowanie do realizacji zadań i działań w ramach realizacji programu pracy przedszkola, współpracy ze środowiskiem, realizacji programów własnych, projektów edukacyjnych itp. poprzez wyznaczanie w każdym roku nauczycieli do oceny pracy;
 •  tworzenie warunków do pełnej realizacji zadań przedszkola; organizacja samokształceniowych rad pedagogicznych; wzbogacanie literatury fachowej w biblioteczce przedszkolnej, zakup atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, prenumerata prasy i czasopism pedagogicznych z dostępem do portali Wychowanie w Przedszkolu, Doradca Nauczyciela Przedszkola;
 • obserwacje zajęć, doradzanie, instruktaż po obserwacji zajęć, w czasie rozmów indywidualnych;
 •  wsparcie nauczycieli w awansie zawodowym, w realizacji planów rozwoju zawodowego, przydzielanie opiekunów staży, konsultacje i obserwacje wspomagające;
 •  sprzyjanie współpracy dwóch pokoleń: nauczyciele z większym doświadczeniem wspierają proces adaptacji zawodowej koleżanek i kolegów, młodzi nauczyciele wspierają starszych w zakresie stosowania nowinek technologicznych;
 • przydział dodatku motywacyjnego zgodnie z obowiązującym regulaminem i wypracowanymi standardami;
 • tworzenie warunków do wymiany doświadczeń między przedszkolami – wspólne organizowanie szkoleń, stwarza możliwości upowszechniania dobrych praktyk pedagogicznych wśród nauczycieli, tworzy warunki do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami pomiędzy nauczycielami innych placówek, także poza granicami kraju;
 •  inspirowanie kadry pedagogicznej do spełniania wymagań w zakresie podnoszenia, jakości pracy przedszkola poprzez docenianie ich pracy i osiągnięć (pochwały, nagrody, podawanie wzorców, dyplomy uznania, podziękowania i pochwały publiczne na zebraniach z rodzicami, na uroczystościach przedszkolnych, radach pedagogicznych, w środowisku).

          Motywacją do podnoszenia, jakości własnej pracy oraz rozwoju zawodowego nauczycieli jest również dbałość dyrektora o właściwa atmosferę pracy oraz o  odpowiednie wyposażenie placówki w pomoce i sprzęt  (dostęp do komputerów, drukarek, kopiarek, laminarek, przenośnych banków pamięci, internetu w postaci wi-fi).

           Tworzymy kadrę z dużym doświadczeniem, a zintegrowany zespół nauczycieli w placówce jest naszą mocną stroną, pozwala na wzajemne wspieranie się w działaniach, przezwyciężanie „wypalenia zawodowego”, powoduje, że możemy na siebie liczyć w pracy i poza nią. To duży potencjał gwarantujący sukces.

 

 

3.3.   WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI    

 

          W koncepcji funkcjonowania i rozwoju przedszkola na lata 2012-2017 zawarte były zadania wynikające z przekonania, że:

 • rodzice powierzają nam swoje dzieci w zaufaniu i z wiarą, że stworzymy im warunki dla optymalnego rozwoju - nie możemy zawieść tego zaufania!
 • musimy dbać o naszych klientów – do dobrego przedszkola chętnie będą zgłaszać się rodzice.

            Warto w tym miejscu stwierdzić, że nie straciły one na wartości. Wieloletnie doświadczenia w pracy zawodowej utwierdziły nas w przekonaniu, że po to, aby stworzyć dziecku najlepsze warunki dla jego wszechstronnego rozwoju należy aktywnie współpracować z jego rodziną.

          Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego oraz zintegrowanie rodziców ze społecznością przedszkolną jest bardzo ważne. Pozyskanie zaufania rodziny dziecka i ścisła z nią współpraca daje wzajemną gwarancję sukcesu. W tej dziedzinie zrobiliśmy już wiele, ale zdaję sobie sprawę, że jest to proces długofalowy, dlatego też, zamierzamy kontynuować pracę nad budowaniem coraz lepszych relacji nauczyciel -  rodzic.

          Cenimy bardzo kontakt z rodzicami naszych wychowanków, którzy oczekują od nas rzetelnej informacji, a jednocześnie przekazują uwagi dotyczące działalności przedszkola.          Nieustannie zamierzamy proponować ciekawe formy spotkań z rodzicami, które będą  integrowały rodziców i nauczycieli, podnosić skuteczność przepływu informacji, łamać dotychczasowe stereotypy. Nadal będziemy podejmować kroki w kierunku wzrostu kultury pedagogicznej rodziców.

             Pragniemy w dalszej pracy zadbać o umocnienie charakterystycznego oblicza, indywidualnego stylu i niepowtarzalnego klimatu placówki. Nadal kontynuować wypracowane formy współpracy z rodzicami:

 • zebrania ogólne i grupowe, konsultacje indywidualne, 
 • organizacja zajęć otwartych dla rodziców, dni otwartych, zajęć adaptacyjnych (lipiec, sierpień),
 • organizacja prelekcji, szkoleń, warsztatów dla rodziców, babć i dziadków wg zainteresowań i potrzeb placówki,  
 • pedagogizacja rodziców (prelekcje, referaty, czasopisma, artykuły, książki, pogadanki, broszury, biblioteka, programy autorskie tj.: "Bajki pomagajki"), 
 • prowadzenie i aktualizacja „Kącika dla Rodziców” (informacje, wystawy prac dzieci), strony www (http://pp3.com.pl), Facebook,
 • wydawanie autorskich gazetek grupowych,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych „Ciekawe zawody naszych rodziców”,
 • realizowanie nowych i kontynuowanie podjętych już inicjatyw tj. Akademia Teatralna "Rodzice – Dzieciom", "Rodzice czytają przedszkolakom", "Wędrujący plecaczek",
 • organizowanie uroczystości, imprez, festynów, pikników, akcji przedszkolnych,
 • włączanie rodziców do realizacji programów, projektów, konkursów,
 • pozyskiwanie rodziców do prac na rzecz przedszkola oraz grupy,
 • wzbogacanie bazy materialnej przedszkola przez środki pochodzące ze składek na  Radę Rodziców,
 • zwiększanie ich udziału w fazie planowania, modyfikacji, realizacji  i oceny działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych przedszkola,
 •  aktywnego udziału w ewaluacji wewnętrznej,
 •  zachęcanie do zgłaszania wniosków, pomysłów i uwag,

          Integracja dzieci, rodziców, pracowników przedszkola i najbliższego otoczenia dziecka sprzyja tworzeniu atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Wspólnie podejmowane działania powodują podnoszenie, jakości pracy i sprzyjają nawiązaniu wzajemnych sympatii - będziemy podążać w tym kierunku.   

 

 

3.4.  WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM ORAZ INSTYTUCJAMI

        I ORGANIZACJAMI WSPIERAJĄCYMI PRZEDSZKOLE

 

„Partnerstwo z całym światem rozpoczyna się od przyjaźni z najbliższym otoczeniem”   A. Różanek

Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku bliższym i dalszym stanowi priorytet w naszych działaniach ekologicznych, profilaktycznych, dydaktycznych i wychowawczych. Na przestrzeni ostatnich lat ściśle współpracowaliśmy z takimi instytucjami jak:

 • organ prowadzący, organ nadzorujący,
 • Sieć Szkół i Przedszkoli Ekologicznych,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli,
 • Miejski Ośrodkiem Pomocy Społecznej "Centrum Opieki Socjalnej" w Zduńskiej Woli ,
 • Miejski Dom Kultury Zduńskowolskie Centrum Integracji Ratusz;
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli,
 • Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli,
 • Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli,
 • PTTK ,
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Zduńskiej Woli,
 • Muzeum Historii Miasta,
 • placówki przedszkolne,
 • szkoły wyższe – organizacja praktyk studenckich.

          Do tej pory współpraca ze środowiskiem jest mocną stroną placówki, wpisaną w tradycje przedszkola. Zatem nasze działania będą zmierzały do umocnienia pozycji Publicznego Przedszkola Nr 3 w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym z jednoczesnym zadbaniem o poczucie bezpieczeństwa, aby działania przez nas podejmowane zgodne były z możliwościami dziecka w wieku przedszkolnym. 

          Zadaniem dyrektora w tym obszarze na będzie:

 • zapewnienie warunków do kontynuowania wypracowanych form współpracy z wszystkimi instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta i poza nim;  taka współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami wpływa korzystnie na rozwój dzieci i wizerunek placówki w środowisku;
 • promowanie działalności przedszkola w środowisku poprzez działania:
  • wszyscy pracownicy przedszkola prezentować będą życzliwą postawę wobec klientów placówki, będą dbać o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
  • dzieci będą brały udział w akcjach, projektach, konkursach organizowanych przez instytucje działające w środowisku lokalnym w celu promowania swoich talentów oraz pogłębienia współpracy,
  • systematycznie prowadzona będzie współpraca z lokalnymi mediami oraz przedszkolna strona internetowa: http//pp3.com.pl dzięki, której rodzice będą mieli dostęp do bieżących informacji o działaniach placówki.  

W ramach współpracy ze środowiskiem pragniemy nadal pozyskiwać „Przyjaciół przedszkola” i pielęgnować zawiązane już relacje, z wszystkimi którzy widząc celowość i skutki naszych działań będą nas wspierać. Efektem będzie obopólny rozwój.

 

3.5.  ROZWÓJ BAZY PRZEDSZKOLA 

 

          W ciągu ostatnich 5 lat przedszkole znacznie zmieniło swój wizerunek wokół

i w środku budynku. Modernizacja bazy odbyła się kosztem środków inwestycyjnych Miasta, budżetu przedszkola, w ramach pozyskanych finansów zewnętrznych (WFOSiGW, fundusz prewencyjny), a także  dzięki "Przyjaciołom przedszkola", którymi są przede wszystkim rodzice naszych wychowanków.

            Zamierzamy kontynuować rozpoczęte działania i kierunki zmian w zakresie rozwoju bazy przedszkola w miarę posiadanych i pozyskiwanych środków finansowych. W trakcie najbliższych pięciu lat będzie to:

 • modernizacja istniejącej bazy przedszkola:
  • dokończenie wymiany ogrodzenia terenu przedszkola w kilku etapach  przedstawionych Prezydentowi Miasta – 2018 – 2021,
  • zamontowanie "Systemu kontroli dostępu" w celu poprawy bezpieczeństwa - sierpień 2017 (środki z funduszu prewencyjnego),
  • zamontowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu – lipiec 2017,
  • cyklinowanie podłogi w grupie V – 2019,
  • modernizacja szatni na piętrze dla grup III i IV (wymiana szafek) – 2018,
  • remont łazienki dla personelu na piętrze – 2019 (sposobem gospodarczym),
  • sukcesywna wymiana szafek na naczynia w zmywalniach czystych i brudnych – 2018 – 2022
  • remont wentylacji – 2020,
  • wymiana stolików i krzeseł w grupach II, III, IV, V i VI – 2017 – 2022,
  • wymiana zniszczonych 30 – letnich biurek i krzeseł – 2019 – 2021,
  • zakupienie drewnianego domku na teren przedszkolny z przeznaczeniem na składowanie koszy z zabawkami, dużych samochodów itp. zabawek używanych na terenie przedszkolnym oraz sprzętu obserwacyjnego – 2018 (środki pozyskane od Rady Rodziców),
  • systematyczne konserwowanie sprzętu drewnianego znajdującego się na placu zabaw;
 • modyfikacja przestrzeni wspierającej rozwój psychomotoryczny i poznawczy dzieci:
 • zakup zestawów terenowych – aktywne ścianki, przeplotnie, ścianki wspinaczkowe, tor przeszkód, stacje sprawnościowe, huśtawka – (w miarę posiadanych środków, poszukiwanie sponsorów) – 2017 – 2022,
 • zakup do ogrodu hotelu dla owadów, ogrodowego sprzętu wypoczynkowego, wigwamów do zabaw dla dzieci, donic do upraw, edukacyjnej ścieżki sensorycznej – lipiec, sierpień 2017 (ze środków pozyskanych w ramach realizacji programu "Jedzmy Odpowiedzialnie"),
 • zakup sprzętu audiowizualnego do 1 sali – tablica interaktywna, laptop (środki pozyskane)– 2010/2021,
 • doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i programy do nauki języka angielskiego – rok szk. 2017/2018; 2018/2019,
 • zakup kącików i wyposażenia zgodnie z wymogami podstawy programowej,
 • zakup stacji doświadczalno – obserwacyjnej (w miarę pozyskanych środków)– 2018 – 2021,
 • wykonanie "letniej sali edukacyjnej" "Eko-tropiciele" w altanie (w miarę pozyskanych środków) – 2018 – 2019. 

 

 

3.6. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA PRACY DYREKTORA

 

          Funkcja dyrektora przedszkola jest funkcją szczególną, gdyż musi łączyć w sobie umiejętność zarządzania na wielu płaszczyznach: administracyjnej, kadrowej, ekonomicznej, społecznej, jak również bycia nauczycielem.

          W obecnych czasach dyrektor musi być osobą, która liczy się ze zdaniem rodziców swoich podopiecznych. Dziś trwa wyścig, o jakość, czyli o zadowolenie klientów przedszkola, którymi są rodzice i lokalna społeczność. W związku z tym zmienia się model współczesnego dyrektora placówki oświatowej. Dyrektor otrzymuje szeroki zakres obowiązków i zwiększa się jego odpowiedzialność, ale by mógł temu sprostać, musi najpierw stać się prawdziwym menedżerem, który posiada wiedzę, umiejętności zarządzania i kierowania, kwalifikacje pedagogiczne oraz kompetencje ekonomiczne, prawne i psychologiczne. A przede wszystkim musi pamiętać o tym, iż jest człowiekiem o określonej osobowości, która wpływa na nauczycieli i ich podopiecznych. 

          Dyrektor powinien kierować przedszkolem, starając się tworzyć dobry klimat, pobudzać do twórczego myślenia nauczycieli, umiejętnie rozwiązywać problemy i konflikty, pozyskiwać środki finansowe dla placówki.

          Dyrektor oraz pracownicy powinni kierować się szacunkiem dla ludzi, wrażliwością na ich potrzeby oraz poczuciem odpowiedzialności za siebie i innych. Szacunek i godność dziecka oraz przestrzeganie jego praw powinno być dla nich priorytetem. Staramy się wszystkimi zawodowymi działaniami oraz własną postawą uczyć wrażliwości na drugiego człowieka, poszanowania i akceptacji dla jego indywidualizacji. 

          Problematykę wzajemnego szacunku, zrozumienia, empatii i akceptacji uznajemy za priorytet obecnie i w swojej przyszłej pracy w placówce.

          Nawet najlepszy dyrektor nie zdziała zbyt wiele bez zespołu ludzi, którzy są przygotowani do zawodu, akceptują jego osobę, sposób działania i wizję pracy, którą przedstawia zespołowi, wykazując się kompetencją i profesjonalizmem. 

      Taki właśnie 20 osobowy zespół jest w naszym przedszkolu. Każdy w placówce zna swoje prawa, obowiązki i zadania do wykonania. Dyrektor, chcąc być dla niego autorytetem, powinien starać się nieustannie dawać dobry przykład własną osobą, podnosić swoje kompetencje i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach, kursach, warsztatach, aby być wiarygodnym partnerem, budzącym szacunek i zaufanie. 

Dyrektor powinien nadal poprzez swoje zaangażowanie i własny przykład mobilizować zespół do twórczej i kreatywnej pracy podczas realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji przedszkola, która będzie modyfikowana w miarę potrzeb.

Nie poprzestawać na osiągniętych wynikach. W koncepcji funkcjonowania i rozwoju przedszkola nadal opierać się na ustalaniu priorytetów niezbędnych do organizacji i funkcjonowania placówki pod kątem utrzymania jak najlepszego wizerunku, a co za tym idzie spełniać oczekiwania rodziców i dzieci, władz oświatowych i kuratoryjnych. Dyrektor powinien być nowoczesnym dyrektorem, menedżerem placówki oświatowej, kierować zakładem pracy w sposób nowatorski, twórczy i efektowny, ściśle współpracując z personelem, rodzicami i społecznością lokalną.

 

3.7. PROGRAM OPTYMALIZACJI WYDATKÓW JEDNOSTKI

 

          Funkcjonowanie publicznego przedszkola odbywa się na zasadach określonych dla jednostek budżetowych, a rolą dyrektora jest opracowanie korzystnego dla placówki sposobu optymalizacji wydatków. W związku z powyższym w przedszkolu przewidujemy działania dotyczące:

 • racjonalnego korzystania z zastępstw doraźnych, 
 • negocjacji umów z firmami świadczącymi usługi na rzecz przedszkola, 
 • negocjacji cen podczas dokonywania zakupów różnych towarów, 
 • pozyskanie sponsorów celem obniżenia stałych kosztów jednostki (bezpłatny internet)
 • oszczędności związane z wydatkami na środki czystości, telefony, wodę, energię  elektryczną, art. biurowe,                                                             
 • pozyskiwanie potrzebnych artykułów od sponsorów – darowizny od firm i instytucji w postaci: zabawek, książek, gier dydaktycznych, sprzętu RTV, komputerowego,  
 • współpraca z wydawnictwami, wzbogacająca bazę dydaktyczną przedszkola o pomoce i materiały do zająć, płyty CD, programy, 
 • nawiązanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w celu pozyskiwana pracowników obsługi m.in. staż, roboty publiczne, co nie powoduje kosztów po stronie placówki,
 • realizacja wolontariatu, współpraca z absolwentami przedszkola,
 • wszechstronna współpraca z rodzicami – wykonywanie drobnych prac remontowych, naprawa sprzętu, zabawek, doposażanie placówki,
 •  pozyskiwanie sponsorów, „Przyjaciół przedszkola”,
 • pozyskiwanie środków w ramach realizowanych programów (z WFOŚiGW, UE), poszukiwanie grantów w zakresie szkoleń dla nauczycieli, organizowanie ich we współpracy z innymi jednostkami przedszkolnymi w mieście, pozyskiwanie środków w ramach funduszu prewencyjnego.

 

 •  

  ZAKOŃCZENIE        

   

            Zdajemy sobie sprawę z faktu, że nie jesteśmy idealnym przedszkolem, ale jesteśmy przedszkolem otwartym na zmiany, przyjaznym dziecku, rodzicom i środowisku. Mając potencjał, czyli dobrych nauczycieli, oddanych pracowników, zaangażowanych rodziców, wspólnie będziemy tworzyć niepowtarzalny klimat tego miejsca dla rozwoju i dobra naszych dzieci. 

  Dzięki temu Nasze Przedszkole będzie:

  • dla dzieci – domem zabaw i edukacji, w którym czują się bezpieczne, spokojne i kochane;
  • dla rodziców – równorzędnym partnerem w wychowaniu ich dziecka, drugim jego domem, miejscem dającym poczucie bezpieczeństwa sprawiającym, że mogą spokojnie oddać się pracy zawodowej; 
  • dla nauczycieli – bezpiecznym miejscem do wspólnej realizacji zadań i celów przedszkola, spełnienia się w roli nauczyciela i wychowawcy oraz osobistego rozwoju;  
  • dla personelu administracyjno – obsługowego - miejscem rzetelnej ale spokojnej i bezpiecznej pracy, dającej satysfakcję, poczucie sprawstwa i wpływu na wizerunek placówki w środowisku oraz uczestnictwa w rozwoju małego dziecka;
  • dla środowiska – równorzędnym partnerem w realizacji proponowanych działań, zadań, projektów, propagującym ideę zrównoważonego rozwoju dla środowiska.

            Wierzymy, że dzięki wytrwałej pracy, konsekwencji w realizacji wytyczonych celów i zadań Publiczne Przedszkole Nr 3 w Zduńskiej Woli nadal będzie placówką, o której mówi się dobrze i bardzo dobrze, którą nadal polecają sobie nawzajem rodzice, a nasi absolwenci będą głosić myśl Roberta Fulghuma

  „Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu, - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat...”

   

   

                                        Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola nr 3 w Zduńskiej Woli.