Mały Miś w świecie wielkiej literatury

W roku szkolnym 2019/2020 grupa I, II, III, IV i VI realizują międzynarodowy program, którego organizatorem jest grupa MAC a autorem - Aneta Konefał - dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. Jego celem jest:

 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;

 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;

 • wprowadzenie dziecka w świat literatury;

 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;

 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;

 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;

 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;

 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;

 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;

 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;

 • promocja przedszkola;

 • rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Więcej o programie można przeczytać na stronie: https://www.mac.pl/malymis