Procedura organizacji wycieczki

PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZKI
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR3 W ZDUŃSKIEJ WOLI
 
 
1.W przedszkolu powinien być opracowany regulamin organizacji wycieczek przedszkolnych z uwzględnieniem karty wycieczki ( Załącznik nr 1)
2.Organizator wyjścia/ wyjazdu dzieci poza teren przedszkola odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, są one pod jego stałym nadzorem.
3.Należy uzyskać zgodę rodziców na udział ich dzieci w wycieczce poza terenem miejscowości, w której znajduje się przedszkole. Jeśli u dziecka występują przeciwwskazania zdrowotne niezezwalające na jego udział w wycieczce, zostaje on zwolniony z uczestnictwa w niej.
4.Należy przestrzegać warunków opieki nad dziećmi, a w szczególności :
- stale sprawdzać stan liczebny dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu;
-nauczyciel zobowiązany jest do stałego dyscyplinowania uczestników wycieczki;
-w chwili wypadku to nauczyciel koordynuje działania ratunkowe i ponosi za to odpowiedzialność
-na wycieczkę należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy
 
Opracowana przez zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej n.t.: "Przedszkole bezpiecznym miejscem", w składzie: A. Jaworska, M. Krawczyk, E. Domagała. Przyjęta do stosowania na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 22.04.2013r.
 
 
 
 
PODSTAWA PRAWNA:
1.Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516);
 
2. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach
 (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69  z późn.zm.)