Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA NA TEREN PLACÓWKI

 

Napastnikiem jest osoba posługująca się bronią, która zabija lub próbuje zabijać osoby znajdujące się na określonym obszarze, w obiekcie lub budynku.

Zasady postępowania osób przebywających na terenie placówki na wypadek wtargnięcia napastnika:

1. W przypadku wtargnięcia napastnika na teren placówki należy ogłosić alarm. Decyzję          

   o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego podejmuje każdy                

   z pracowników placówki, wówczas, gdy:

- takie zagrożenie zauważy,

- będzie miał podejrzenie, że takie zagrożenie może za chwilę wystąpić.

2. Sygnałem alarmowym w przypadku wtargnięcia napastnika będzie 10 jednosekundowych

   sygnałów alarmowych nadawanych dzwonkiem szkolnym. W przypadku braku prądu  

   należy krzyczeć „NAPASTNIK”.

3. Po usłyszeniu sygnału alarmowego należy uciec z zagrożonego rejonu poza rejon

   zagrożenia – w miejsce bezpieczne. Miejsce to nie może być wcześniej wyznaczone – aby  

   napastnik  o nim nie wiedział. Nauczyciel sam powinien wywnioskować, które miejsce  

   będzie prawdopodobnie bezpieczne. Kierować się w to miejsce należy przy ścianach

   budynku, unikając w miarę możliwości światła okien oraz drzwi. Punkt ten powinien 

   znajdować się w miejscu niewidocznym z okien lub dachu placówki. 

   Ewakuować należy się gdy źródło zagrożenia nie znajduje się w pobliżu.

4. W przypadku zarządzenia ewakuacji nauczyciel powinien:

- zostawić wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują (zabierając jedynie dziennik  

  lekcyjny), nakazać to samo uczniom;

- korzystać z wyznaczonych dróg ewakuacji;

- nie korzystać z wind;

-  nakazać uczniom po drogach ewakuacyjnych poruszać się szybko, unikać blokowania  

   ruchu, zatrzymywania się, czy też gwałtownego napierania na poruszających się z przodu;

- jednocześnie nakazać wychowankom zachować ciszę, spokój, rozwagę;

- pierwszej pomocy udzielać jedynie w miejscu bezpiecznym, tylko wtedy, gdy nie ma to

  wpływu na bezpieczeństwo własne ani innych podopiecznych;

- ostrzegać o niebezpieczeństwie;

- w przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, przeprowadzić dzieci                  

   i młodzież do innego, wcześniej ustalonego obiektu. Obiekt ten nie powinien być zapisany 

   w niniejszej procedurze – nauczyciele powinni sami go znać.

5. Dopiero, gdy grupa uczniów będzie bezpieczna należy powiadomić o wtargnięciu  

    uzbrojonego napastnika należy służby ratownicze. Należy to zrobić w sposób następujący:

a) zadzwonić pod numer

    997 lub 112,

po zgłoszeniu się operatora spokojnie i wyraźnie  należy podać:

- miejsce zdarzenia,

- rodzaj zdarzenia,

- informacje o zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego,

- liczbę napastników,

- opis wyglądu napastników,

- ilość i rodzaj broni, którą dysponują (palna długa, krótka, nóż lub inne narzędzie ostre,  

  urządzenia wybuchowe),

- swoje imię i nazwisko,

- numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu.

Po powiadomieniu nie należy przerywać połączenia. Przyjmujący może zażądać dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

b) jeżeli sytuacja nagle się zmieni należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 997  

    lub 112.

Po przybyciu na miejsce służb należy przekazać dodatkowe informacje, tj.:

- ile osób opuściło budynek,

- ile osób zostało w budynku i na jakich poziomach,

- pokazać plany budynku i drogi ewakuacji

6. Znajdując się w miejscu bezpiecznym każdy z nauczycieli powinien sprawdzić stan  

   osobowy uczniów i na podstawie obecności w dzienniku lekcyjnym zdać dyrektorowi  

   placówki raport czy wszyscy uczniowie opuścili zagrożony budynek.

7. Po przybyciu na miejsce służb ratowniczych dyrektor lub inna osoba powinna przekazać  

   dodatkowe informacje, tj.:

- ile osób opuściło budynek,

- ile osób zostało w budynku i na jakich poziomach,

- pokazać plany budynku i drogi ewakuacji,

- gdzie ostatnio był widziany agresor,

- czym przyjechał lub skąd przyszedł napastnik.

 

8. Gdy bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa nauczyciel powinien:

- zamknąć drzwi wejściowe,

- zabarykadować, zastawić drzwi ciężkimi meblami, ławkami – wszystkimi dostępnymi           

  w danym momencie,

- wyłączyć wszystkie światła,

- nakazać uczniom wyciszenie wszystkich urządzeń elektronicznych, w tym także telefonów  

   (nie należy wyłączać telefonów tylko trzeba je wyciszyć),

- nigdy nie należy stać w świetle drzwi, nawet gdy są one zamknięte, ani w świetle okien,

- należy położyć się na podłodze z dala od drzwi i okien,

- należy nakazać uczniom zachowanie całkowitej ciszy.

 

Jeżeli nie było możliwości ewakuacji, ukrycia albo zabarykadowania się w pomieszczeniu bezpiecznym a życie lub zdrowie są zagrożone w bezpośrednim kontakcie z napastnikiem – WALCZ!

Jeżeli nie jesteś w stanie podjąć walki – BŁAGAJ O LITOŚĆ.

 

9. Podczas działań służb ratowniczych należy:

- zachować spokój,

- jeżeli nie ma pewności, że w budynku znajdują się służby ratownicze, nigdy nie należy

  otwierać drzwi – służby zrobią to same,

- trzeba stosować się do wszystkich poleceń służb,

- nie należy trzymać nic w rękach,

- nie należy zadawać pytań podczas ewakuacji,

- trzeba unikać gwałtownych ruchów, alarmujących gestów itp.,

- poddać się kontroli bezpieczeństwa,

- jeżeli posiada się istotne informacje o napastnikach lub ofiarach, należy przekazać je  

  służbom ratowniczym.

 

10. Nauczyciel powinien rozróżnić sygnał alarmu, który będzie się rozlegał w budynku.  

      Należy rozróżnić sygnał ten od sygnału alarmu np. pożarowego. Pamiętać należy, iż  

      procedura postępowania w przypadku zaistnienia np. pożaru jest zupełnie inna. Przede

      wszystkim w przypadku wtargnięcia napastnika nie należy udawać się na wcześniej  

      wyznaczone miejsce zbiórki do ewakuacji – ponieważ uzbrojony napastnik się tam uda       

      i będzie miał ułatwione zadanie. W przypadku np. pożaru jest zupełnie inaczej (udać się  

      należy właśnie na to wcześniej wyznaczone miejsce zbiórki do ewakuacji) i należy o tym  

      bezwzględnie pamiętać!!!

 

Każdy pracownik placówki powinien:

- zapoznać się z rodzajami alarmów, komunikatów ostrzegawczych i sygnałów alarmowych,  

  numerami telefonów służb ratowniczych i porządkowych,

- ćwiczyć umiejętności posługiwania się technicznymi środkami alarmowania i  

  powiadamiania oraz znać miejsce ich rozmieszczenia w placówce,

- dysponować numerami telefonów do kierownictwa placówki (dyrektora, zastępcy dyrektora,  

   innych osób funkcyjnych),

- okresowo zapoznawać się z instrukcją przeciwpożarową, planami ewakuacji.

 

Zadania dyrektora placówki oświatowej na wypadek wtargnięcia napastnika:

- wyznaczyć co najmniej dwa źródła alarmowania w różnych miejscach placówki,  

  uwzględniając sposoby alarmowania, gdy nie ma zasilania tj. ustalenia hasała.

- wyznaczenie miejsca zbiórki w bezpiecznej odległości od źródła zagrożenia, w miejscu  

   niewidocznym z okien placówki,

- wyznaczenie kierunku drogi ewakuacji,

- w przypadku braku możliwości ewakuacji wyznaczenie miejsca do schronienia,  

  zabarykadowania się,

- sprawdzenie, czy zasady postępowania są znane wszystkim pracownikom,

- organizowanie przeszkolenia pracowników i służby ochrony budynku na wypadek ataku  

  napastnika oraz ćwiczeń bądź instruktaży dla pracowników placówki, uczniów oraz dzieci,

- ograniczenie osobom nieuprawnionym dostępu do dokumentów i planów sytuacyjnych  

  placówki,

- systematyczne prowadzenie realistycznej oceny stanu zabezpieczeń przed uzbrojonym 

  napastnikiem.

 

WAŻNE NUMERY ALARMOWE:

112 – CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO

999 – POGOTOWIE RATUNKOWE

998 – STRAŻ POŻARNA

997- POLICJA

992 – POGOTOWIE GAZOWE

 

 

 

Opracował:                                                                                    

Paweł Damaszke

Specjalista ds. bhp oraz ochrony ppoż.

INSTRUKCJA ALARMOWA