Procedura postępowania w przypadku gdy do przedszkola uczęszcza chore dziecko

PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU

GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA CHORE DZIECKO

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3

 

1.Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe.

2.Dziecko chore lub z podejrzeniem chorobowym nie należy przyprowadzać do przedszkola.

3.Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi ( np. zakatarzone, kaszlące , z gorączką, wysypką itp.) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

4.W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach ( złamania, zabiegi chirurgiczne, inne ) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

5.Rodzicce mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości, chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.

6.Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informacje o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.

7.W czasie pobytu dziecka w przedszkolu w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów złego samopoczucia , stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu ( m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia podwyższona temperatura , urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.

8.Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konsultacji lekarskiej.

9.W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.

10.W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

11.W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu (np. pokarmowej i związanych z tym szczególnych wymagań żywieniowych ) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaźwiadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.

12.W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyku, maści i żelu.

13.Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoważne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach.

14.Przedszkole zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności  nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym ( nie na możliwości pozostawienia dziecka  lub części grupy w sali).

15.Pomieszczenia przedszkola, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się dokładnie w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

Opracowana przez zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej n.t.: "Przedszkole bezpiecznym miejscem", w składzie: A. Jaworska, M. Krawczyk, E. Domagała. Przyjęta do stosowania na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 22.04.2013r.

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

1.Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 )