Procedura postępowania w przypadku wypadku dziecka

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYPADKU DZIECKA

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

1.Każdy nauczyciel w przypadku zauważenia niepokojących objawów psychofizycznych u dziecka przebywającego w przedszkolu, jak również w razie wypadku na terenie przedszkola lub w ogrodzie przedszkolnym winien natychmiast powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

2.W rozmowie telefonicznej z rodzicami należy udzielić informacji o niepokojących objawach chorobowych bądź okolicznościach wypadku, czasie ich powstania oraz formach dotychczas udzielonej pomocy.

3.O zaistniały fakcie należy niezwłocznie powiadomić dyrektora placówki, również poza jego godzinami urzędowania w miejscu pracy lub nauczyciela zastępującego dyrektora w razie jego nieobecności.

4.W przypadku konieczności  udzielenia natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia dziecka, dyrektor lub nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe. Do czasu jego przybycia dyrektor wyznacza osobę do udzielenia pierwszej pomocy dziecku.

5.Do czasu przybycia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka nauczyciel grupy, w której dziecko przebywa sprawuje bezpośrednią opiekę nad nim, jak również udziela wszelkich informacji o zdarzeniu.

6.W przypadku wezwania pogotowia ratunkowego decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmuje lekarz zespołu ratunkowego. W miarę możliwości zespół ratunkowy wraz z dzieckiem oczekuje na przybycie rodziców. Jeżeli jednak konieczne jest natychmiastowe przewiezienie dziecka do szpitala , informacje o tym fakcie , jak również miejsce pobytu dziecka przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola lub w razie jego nieobecności nauczyciel, który sprawował opiekę nad dzieckiem.

7.Po każdorazowym zdarzeniu dyrektor nauczyciel grupy wraz z dyrektorem sporządza notatkę i przechowuje ją w dokumentacji. W uzasadnionych przypadkach dyrektor zgłasza zaistniałe zdarzenie inspektorowi BHP, który podejmuje dalsze działania.

 

Opracowana przez zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej n.t.: "Przedszkole bezpiecznym miejscem", w składzie: A. Jaworska, M. Krawczyk, E. Domagała. Przyjęta do stosowania na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 22.04.2013r.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

1.Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 )