Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECKA

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  NR 3 W ZDUŃSKIEJ WOLI                           

 I ODBIERANIA GO Z PLACÓWKI

 

 

Zakres procedury

 

Określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 

1.       Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani osobiście powierzyć dziecko nauczycielowi, co oznacza, że muszą wprowadzić dziecko do sali zabaw. Rodzice bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione odbierają dziecko z przedszkola bezpośrednio od nauczyciela.

2.       Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.

3.       Personel przedszkola ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.

 

Sposób prezentacji procedur

 

1.       Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniu organizacyjnym na początku  każdego roku szkolnego.

2.       Udostępnienie dokumentu w Kąciku dla Rodziców.

3.       Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

4.       Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

 

 

Tryb dokonywania zmian w procedurze

 

1.       Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców.

2.       Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

3.       Zasady wchodzą w życie z dniem 1.09.2017r.

 

OPIS PROCEDURY

 

I.       PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

1.       Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z placówki przez rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnione przez nich osoby zgodnie z czasem zadeklarowanym w umowie  Są oni odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2.       W godzinach od 6.00 do 8.00 rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają dzieci do sali zbiorczej. Przejście dzieci do sali danej grupy odbywa się pod opieką nauczyciela.

3.         Rodzice/opiekunowie prawni przekazują dziecko pod opiekę pracownika przedszkola. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.

4.       Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/opiekunów przed wejściem do budynku, w szatni przedszkolnej lub przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.

5.       Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.

6.       Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.00 do godz. 9.00 .

7.    Z  powodów organizacyjnych i ze względu na bezpieczeństwo wychowanków oraz konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej przez rodziców/prawnych opiekunów (osobiście lub telefonicznie).

 

II.     ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 

1.       Dzieci powinny być odbierane z przedszkola zgodnie z zadeklarowanym w umowie  czasem pobytu,  najpóźniej do godziny 16.30.

2.       Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.

3.       Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice/opiekunowie prawni może nastąpić tylko na podstawie pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji placówki, może ono podlegać zmianie oraz odwołaniu wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych. Oświadczenie o upoważnieniu do odbieraniu dziecka jest skuteczne przez 1 rok szkolny. Oświadczenie jest niszczone po upływie okresu jego obowiązywania.

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z placówki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

4.       Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odebranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę. 

5.       Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu. W razie najmniejszych wątpliwości nauczyciel ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.

6.   Nauczyciel  odprowadzający dzieci do sali grupy zbiorczej o godzinie 15.00 ma obowiązek przekazać drugiej nauczycielce oświadczenia dotyczące ich odbioru.

6.       Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/opiekunów prawnych i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.

7.       W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoba odbierająca (rodzice/opiekunowie prawni) jest zobowiązana do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem) nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka.

8.       Dopuszcza się możliwość  jednorazowego wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia/upoważnienia do odbioru dziecka, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/opiekunów prawnych nauczycielowi w formie pisemnej bądź telefonicznej.

9.       W przypadku telefonicznej prośby dotyczącej wydania dziecka nauczyciel może  wykonać telefon sprawdzający do rodzica w celu jej potwierdzenia. Zaistniałą sytuację należy odnotować w rejestrze upoważnień telefonicznych, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

10.     Rodzice/opiekunowie są zobowiązani przekazywać aktualne numery telefonów.

11.     Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim.

 

III.     POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA

           Z PRZEDSZKOLA

 

1.       Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny  zadeklarowanej przez rodziców w umowie, najpóźniej do godziny16.30.

2.       W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola w godzinach pracy placówki (sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odebrania dziecka.

3.       Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.

4.       Jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przez 1 godzinę.

5.      W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora placówki, który podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

6.       Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić notatkę z przebiegu zdarzenia, podpisaną przez świadków, która zostaje przekazany do wiadomości dyrektora .

7.       Jeżeli powtarzają się przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych, zachodzi konieczność aby dyrektor placówki powiadomił o tym policję w celu dalszego zbadania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie zawiadomić sąd rodzinny.

 

 

IV.     POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO             

          OSOBY NIEUPOWAŻNIONEJ LUB NIETRZEŹWEJ

 

1.       Nauczycie nie może wydać dziecka w przypadku, gdy dana osoba nie została upoważniona do jego odbioru na piśmie lub telefonicznie przez rodziców/opiekunów prawnych.

2.     Nauczyciel nie może wydać dziecka osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka. W takim przypadku zachodzi konieczność zatrzymania  dziecka w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy.

3.       Nauczyciel zobowiązany jest  wówczas skontaktować się z drugim rodzicem lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobą. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany również dyrektor placówki.

4.       Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w niniejszych procedurach.

5.       W przypadku gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia policję oraz wydział rodzinny sądu rejonowego.

 

V.      POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH LUB ŻYJĄCYCH W SEPARACJI

 

  1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
  2. Zakaz odbierania dziecka przez jednego z rodziców (rozwód, separacja) musi być poświadczony orzeczeniem sądowym.
  3. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
  4. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
  5. O sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp., nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

 

Przyjęte do stosowania na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 30.08.2017r.

 

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz.624, z 2002r. Nr 10, poz. 96, z 2003r.Nr 66, poz. 606, z 2005r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007r. Nr 35, poz. 222 z póź. zm.)