Procedury

PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZKI

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR3 W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

 

1.W przedszkolu powinien być opracowany regulamin organizacji wycieczek przedszkolnych z uwzględnieniem karty wycieczki ( Załącznik nr 1)

2.Organizator wyjścia/ wyjazdu dzieci poza teren przedszkola odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, są one pod jego stałym nadzorem.

3.Należy uzyskać zgodę rodziców na udział ich dzieci w wycieczce poza terenem miejscowości, w której znajduje się przedszkole. Jeśli u dziecka występują przeciwwskazania zdrowotne niezezwalające na jego udział w wycieczce, zostaje on zwolniony z uczestnictw w niej.

4.Należy przestrzegać warunków opieki nad dziećmi, a w szczególności :

- stale sprawdzać stan liczebny dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu;

-nauczyciel zobowiązany jest do stałego dyscyplinowania uczestników wycieczki;

-w chwili wypadku to nauczyciel koordynuje działania ratunkowe i ponosi za to odpowiedzialność

-na wycieczkę należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy

 

Opracowana przez zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej n.t.: "Przedszkole bezpiecznym miejscem", w składzie: A. Jaworska, M. Krawczyk, E. Domagała. Przyjęta do stosowania na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 22.04.2013r.

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516);

 

2. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach

 (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69  z późn.zm.)

 

 

 

 

PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU

GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA CHORE DZIECKO

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3

 

1.Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe.

2.Dziecko chore lub z podejrzeniem chorobowym nie należy przyprowadzać do przedszkola.

3.Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi ( np. zakatarzone, kaszlące , z gorączką, wysypką itp.) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

4.W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach ( złamania, zabiegi chirurgiczne, inne ) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

5.Rodzicce mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości, chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.

6.Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informacje o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.

7.W czasie pobytu dziecka w przedszkolu w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów złego samopoczucia , stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu ( m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia podwyższona temperatura , urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.

8.Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konsultacji lekarskiej.

9.W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.

10.W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

11.W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu (np. pokarmowej i związanych z tym szczególnych wymagań żywieniowych ) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaźwiadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.

12.W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyku, maści i żelu.

13.Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoważne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach.

14.Przedszkole zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności  nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym ( nie na możliwości pozostawienia dziecka  lub części grupy w sali).

15.Pomieszczenia przedszkola, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się dokładnie w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

Opracowana przez zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej n.t.: "Przedszkole bezpiecznym miejscem", w składzie: A. Jaworska, M. Krawczyk, E. Domagała. Przyjęta do stosowania na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 22.04.2013r.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

1.Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 )

 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POŻARU

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

1.Decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci, mienia oraz sposobie gaszenia pożaru podejmuje Dyrektor przedszkola , a w razie jego nieobecności osoba upoważniona lub wyznaczona.

2.Za bezpieczeństwo przeprowadzania ewakuacji dzieci odpowiedzialny jest Dyrektor, który jednocześnie nią kieruje, a podczas jego nieobecności osoba upowazniona.

3.Ewakuacje na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy prowadzić w następujących etapach:

- ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie;

- zaalarmować straż pożarną ;

- przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem;

- przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego

4.Należy pamiętać, że na terenie przedszkola powinny być wyznaczone osoby odpowiedzialne za ewakuację.

5.Obowiazkiem nauczyciela jest bezpieczne wyprowadzenie dzieci.

 

Opracowana przez zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej n.t.: "Przedszkole bezpiecznym miejscem", w składzie: A. Jaworska, M. Krawczyk, E. Domagała. Przyjęta do stosowania na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 22.04.2013r.

 

 

PODSTAW PRAWNA

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. z 2010r. Nr 109 poz.719)

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYPADKU DZIECKA

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

1.Każdy nauczyciel w przypadku zauważenia niepokojących objawów psychofizycznych u dziecka przebywającego w przedszkolu, jak również w razie wypadku na terenie przedszkola lub w ogrodzie przedszkolnym winien natychmiast powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

2.W rozmowie telefonicznej z rodzicami należy udzielić informacji o niepokojących objawach chorobowych bądź okolicznościach wypadku, czasie ich powstania oraz formach dotychczas udzielonej pomocy.

3.O zaistniały fakcie należy niezwłocznie powiadomić dyrektora placówki, również poza jego godzinami urzędowania w miejscu pracy lub nauczyciela zastępującego dyrektora w razie jego nieobecności.

4.W przypadku konieczności  udzielenia natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia dziecka, dyrektor lub nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe. Do czasu jego przybycia dyrektor wyznacza osobę do udzielenia pierwszej pomocy dziecku.

5.Do czasu przybycia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka nauczyciel grupy, w której dziecko przebywa sprawuje bezpośrednią opiekę nad nim, jak również udziela wszelkich informacji o zdarzeniu.

6.W przypadku wezwania pogotowia ratunkowego decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmuje lekarz zespołu ratunkowego. W miarę możliwości zespół ratunkowy wraz z dzieckiem oczekuje na przybycie rodziców. Jeżeli jednak konieczne jest natychmiastowe przewiezienie dziecka do szpitala , informacje o tym fakcie , jak również miejsce pobytu dziecka przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola lub w razie jego nieobecności nauczyciel, który sprawował opiekę nad dzieckiem.

7.Po każdorazowym zdarzeniu dyrektor nauczyciel grupy wraz z dyrektorem sporządza notatkę i przechowuje ją w dokumentacji. W uzasadnionych przypadkach dyrektor zgłasza zaistniałe zdarzenie inspektorowi BHP, który podejmuje dalsze działania.

 

Opracowana przez zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej n.t.: "Przedszkole bezpiecznym miejscem", w składzie: A. Jaworska, M. Krawczyk, E. Domagała. Przyjęta do stosowania na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 22.04.2013r.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

1.Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 )

 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA NA TEREN PLACÓWKI

 

Napastnikiem jest osoba posługująca się bronią, która zabija lub próbuje zabijać osoby znajdujące się na określonym obszarze, w obiekcie lub budynku.

Zasady postępowania osób przebywających na terenie placówki na wypadek wtargnięcia napastnika:

1. W przypadku wtargnięcia napastnika na teren placówki należy ogłosić alarm. Decyzję          

   o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego podejmuje każdy                

   z pracowników placówki, wówczas, gdy:

- takie zagrożenie zauważy,

- będzie miał podejrzenie, że takie zagrożenie może za chwilę wystąpić.

2. Sygnałem alarmowym w przypadku wtargnięcia napastnika będzie 10 jednosekundowych

   sygnałów alarmowych nadawanych dzwonkiem szkolnym. W przypadku braku prądu  

   należy krzyczeć „NAPASTNIK”.

3. Po usłyszeniu sygnału alarmowego należy uciec z zagrożonego rejonu poza rejon

   zagrożenia – w miejsce bezpieczne. Miejsce to nie może być wcześniej wyznaczone – aby  

   napastnik  o nim nie wiedział. Nauczyciel sam powinien wywnioskować, które miejsce  

   będzie prawdopodobnie bezpieczne. Kierować się w to miejsce należy przy ścianach

   budynku, unikając w miarę możliwości światła okien oraz drzwi. Punkt ten powinien 

   znajdować się w miejscu niewidocznym z okien lub dachu placówki. 

   Ewakuować należy się gdy źródło zagrożenia nie znajduje się w pobliżu.

4. W przypadku zarządzenia ewakuacji nauczyciel powinien:

- zostawić wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują (zabierając jedynie dziennik  

  lekcyjny), nakazać to samo uczniom;

- korzystać z wyznaczonych dróg ewakuacji;

- nie korzystać z wind;

-  nakazać uczniom po drogach ewakuacyjnych poruszać się szybko, unikać blokowania  

   ruchu, zatrzymywania się, czy też gwałtownego napierania na poruszających się z przodu;

- jednocześnie nakazać wychowankom zachować ciszę, spokój, rozwagę;

- pierwszej pomocy udzielać jedynie w miejscu bezpiecznym, tylko wtedy, gdy nie ma to

  wpływu na bezpieczeństwo własne ani innych podopiecznych;

- ostrzegać o niebezpieczeństwie;

- w przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, przeprowadzić dzieci                  

   i młodzież do innego, wcześniej ustalonego obiektu. Obiekt ten nie powinien być zapisany 

   w niniejszej procedurze – nauczyciele powinni sami go znać.

5. Dopiero, gdy grupa uczniów będzie bezpieczna należy powiadomić o wtargnięciu  

    uzbrojonego napastnika należy służby ratownicze. Należy to zrobić w sposób następujący:

a) zadzwonić pod numer

    997 lub 112,

po zgłoszeniu się operatora spokojnie i wyraźnie  należy podać:

- miejsce zdarzenia,

- rodzaj zdarzenia,

- informacje o zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego,

- liczbę napastników,

- opis wyglądu napastników,

- ilość i rodzaj broni, którą dysponują (palna długa, krótka, nóż lub inne narzędzie ostre,  

  urządzenia wybuchowe),

- swoje imię i nazwisko,

- numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu.

Po powiadomieniu nie należy przerywać połączenia. Przyjmujący może zażądać dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

b) jeżeli sytuacja nagle się zmieni należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 997  

    lub 112.

Po przybyciu na miejsce służb należy przekazać dodatkowe informacje, tj.:

- ile osób opuściło budynek,

- ile osób zostało w budynku i na jakich poziomach,

- pokazać plany budynku i drogi ewakuacji

6. Znajdując się w miejscu bezpiecznym każdy z nauczycieli powinien sprawdzić stan  

   osobowy uczniów i na podstawie obecności w dzienniku lekcyjnym zdać dyrektorowi  

   placówki raport czy wszyscy uczniowie opuścili zagrożony budynek.

7. Po przybyciu na miejsce służb ratowniczych dyrektor lub inna osoba powinna przekazać  

   dodatkowe informacje, tj.:

- ile osób opuściło budynek,

- ile osób zostało w budynku i na jakich poziomach,

- pokazać plany budynku i drogi ewakuacji,

- gdzie ostatnio był widziany agresor,

- czym przyjechał lub skąd przyszedł napastnik.

 

8. Gdy bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa nauczyciel powinien:

- zamknąć drzwi wejściowe,

- zabarykadować, zastawić drzwi ciężkimi meblami, ławkami – wszystkimi dostępnymi           

  w danym momencie,

- wyłączyć wszystkie światła,

- nakazać uczniom wyciszenie wszystkich urządzeń elektronicznych, w tym także telefonów  

   (nie należy wyłączać telefonów tylko trzeba je wyciszyć),

- nigdy nie należy stać w świetle drzwi, nawet gdy są one zamknięte, ani w świetle okien,

- należy położyć się na podłodze z dala od drzwi i okien,

- należy nakazać uczniom zachowanie całkowitej ciszy.

 

Jeżeli nie było możliwości ewakuacji, ukrycia albo zabarykadowania się w pomieszczeniu bezpiecznym a życie lub zdrowie są zagrożone w bezpośrednim kontakcie z napastnikiem – WALCZ!

Jeżeli nie jesteś w stanie podjąć walki – BŁAGAJ O LITOŚĆ.

 

9. Podczas działań służb ratowniczych należy:

- zachować spokój,

- jeżeli nie ma pewności, że w budynku znajdują się służby ratownicze, nigdy nie należy

  otwierać drzwi – służby zrobią to same,

- trzeba stosować się do wszystkich poleceń służb,

- nie należy trzymać nic w rękach,

- nie należy zadawać pytań podczas ewakuacji,

- trzeba unikać gwałtownych ruchów, alarmujących gestów itp.,

- poddać się kontroli bezpieczeństwa,

- jeżeli posiada się istotne informacje o napastnikach lub ofiarach, należy przekazać je  

  służbom ratowniczym.

 

10. Nauczyciel powinien rozróżnić sygnał alarmu, który będzie się rozlegał w budynku.  

      Należy rozróżnić sygnał ten od sygnału alarmu np. pożarowego. Pamiętać należy, iż  

      procedura postępowania w przypadku zaistnienia np. pożaru jest zupełnie inna. Przede

      wszystkim w przypadku wtargnięcia napastnika nie należy udawać się na wcześniej  

      wyznaczone miejsce zbiórki do ewakuacji – ponieważ uzbrojony napastnik się tam uda       

      i będzie miał ułatwione zadanie. W przypadku np. pożaru jest zupełnie inaczej (udać się  

      należy właśnie na to wcześniej wyznaczone miejsce zbiórki do ewakuacji) i należy o tym  

      bezwzględnie pamiętać!!!

 

Każdy pracownik placówki powinien:

- zapoznać się z rodzajami alarmów, komunikatów ostrzegawczych i sygnałów alarmowych,  

  numerami telefonów służb ratowniczych i porządkowych,

- ćwiczyć umiejętności posługiwania się technicznymi środkami alarmowania i  

  powiadamiania oraz znać miejsce ich rozmieszczenia w placówce,

- dysponować numerami telefonów do kierownictwa placówki (dyrektora, zastępcy dyrektora,  

   innych osób funkcyjnych),

- okresowo zapoznawać się z instrukcją przeciwpożarową, planami ewakuacji.

 

Zadania dyrektora placówki oświatowej na wypadek wtargnięcia napastnika:

- wyznaczyć co najmniej dwa źródła alarmowania w różnych miejscach placówki,  

  uwzględniając sposoby alarmowania, gdy nie ma zasilania tj. ustalenia hasała.

- wyznaczenie miejsca zbiórki w bezpiecznej odległości od źródła zagrożenia, w miejscu  

   niewidocznym z okien placówki,

- wyznaczenie kierunku drogi ewakuacji,

- w przypadku braku możliwości ewakuacji wyznaczenie miejsca do schronienia,  

  zabarykadowania się,

- sprawdzenie, czy zasady postępowania są znane wszystkim pracownikom,

- organizowanie przeszkolenia pracowników i służby ochrony budynku na wypadek ataku  

  napastnika oraz ćwiczeń bądź instruktaży dla pracowników placówki, uczniów oraz dzieci,

- ograniczenie osobom nieuprawnionym dostępu do dokumentów i planów sytuacyjnych  

  placówki,

- systematyczne prowadzenie realistycznej oceny stanu zabezpieczeń przed uzbrojonym 

  napastnikiem.

 

WAŻNE NUMERY ALARMOWE:

112 – CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO

999 – POGOTOWIE RATUNKOWE

998 – STRAŻ POŻARNA

997- POLICJA

992 – POGOTOWIE GAZOWE

 

 

 

Opracował:                                                                                     Zatwierdził:

Paweł Damaszke

Specjalista ds. bhp oraz ochrony ppoż.

 

INSTRUKCJA ALARMOWA

 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA

w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu

urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej

 

 

I. ALARMOWANIE

 1. Osobie przyjmującej zgłoszenie o podłożeniu urządzenia wybuchowego oraz administratorowi obiektu nie wolno lekceważyć żadnej informacji na ten temat.
 1. Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu urządzenia wybuchowego albo zauważyła w obiekcie przedmiot niewiadomego pochodzenia, mogący zawierać materiał wybuchowy powinna powiadomić o tym:
 1. administratora obiektu – tel. ……………………………
 1. Policję – tel. 112 lub 997, która z urzędu dokonuje sprawdzenia wiarygodności każdego zgłoszenia.
 1. W zależności od rodzaju zdarzenia, zawiadamiając Policję należy podać:
 • treść rozmowy ze zgłaszającym podłożenie urządzenia wybuchowego, którą należy prowadzić wg wskazówek załączonych do instrukcji – załącznik nr 2,
 • treść przesłanej wiadomości o podłożeniu urządzenia wybuchowego (list przesłany drogą elektroniczną należy zabezpieczyć wg wskazówek załączonych do instrukcji – załącznik nr 3),
 • miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może zawierać materiał wybuchowy,
 • numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko.

 

 1. CZYNNOŚCI PODEJMOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA OBIEKTU PO UZYSKANIU INFORMACJI O PODŁOŻENIU URZĄDZENIA WYBUCHOWEGO LUB W PRZYPADKU JEGO ZLOKALIZOWANIA

 

 1. Do czasu przybycia Policji czynnościami zarządza administrator obiektu, a w czasie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona.
 1. Zarządzający czynnościami, w sytuacji, gdy urządzenie wybuchowe nie zostało jeszcze zlokalizowane, poleca aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy znajdują się w nich:
 • przedmioty, których wcześniej nie było i nie wnieśli ich użytkownicy pomieszczeń (a mogły być wniesione i pozostawione przez inne osoby, np. interesantów),
 • ślady przemieszczenia elementów wyposażenia pomieszczeń,
 • zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniu oraz emitowane z nich sygnały (np. dźwięki mechanizmów zegarowych, świecące elementy elektroniczne itp.).
 1. Pomieszczenia ogólnodostępne, takie jak: korytarze, klatki schodowe, hole, windy, toalety, piwnice, strychy itp. oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu powinny być sprawdzone przez pracowników obsługi administracyjnej lub ochrony.
 1. W przypadku stwierdzenia przez użytkowników pomieszczeń obecności przedmiotów, których wcześniej nie było lub zmiany w wyglądzie i usytuowaniu przedmiotów stale znajdujących się w tych pomieszczeniach, można przypuszczać, iż mogą to być urządzenia wybuchowe. W takiej sytuacji:

- nie wolno dotykać zlokalizowanych przedmiotów, a o ich umiejscowieniu należy natychmiast powiadomić administratora obiektu.

 

Administrator obiektu może wydać decyzję o ewakuacji osób z zagrożonego obiektu przed przybyciem Policji

 

 1. W przypadku ogłoszenia ewakuacji administrator obiektu poleca użytkownikom pomieszczeń zabrać ze sobą rzeczy osobiste, z którymi przybyli do obiektu i mieć je stale przy sobie np.: torebki, nesesery, plecaki oraz nakrycia wierzchnie.
 1. Administrator obiektu ogłaszając ewakuację powinien zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do przejawów paniki.

 

 1. AKCJA ROZPOZNAWCZO - NEUTRALIZACYJNA ZLOKALIZOWANYCH URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCH

1. Po przybyciu do obiektu policjanta lub policyjnej grupy interwencyjnej administrator obiektu powinien przekazać im wszelkie informacje dotyczące zdarzenia oraz wskazać miejsca zlokalizowanych przedmiotów obcego pochodzenia i punkty newralgiczne w obiekcie.

2.    Policjant lub dowódca grupy policjantów przejmuje zarządzanie czynnościami, a administrator obiektu powinien udzielić mu wszechstronnej pomocy.

 1. Na wniosek policjanta zarządzającego czynnościami administrator obiektu podejmuje decyzję o ewakuacji użytkowników i innych osób z obiektu – o ile wcześniej to nie nastąpiło.
 2. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanych przedmiotów obcego pochodzenia oraz neutralizowaniem ewentualnie podłożonych urządzeń wybuchowych zajmują się uprawnione komórki organizacyjne Policji, przy wykorzystaniu specjalistycznych środków technicznych.
 1. Po zakończeniu czynności policjant przekazuje protokolarnie obiekt administratorowi.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Administrator obiektu powinien podejmować wszelkie czynności zmierzające do fizycznej i technicznej ochrony obiektu, uniemożliwiające podkładanie w nim urządzeń wybuchowych.
 1. Administrator obiektu powinien na bieżąco organizować szkolenie personelu w zakresie stosowania niniejszej instrukcji oraz prowadzenia ewakuacji, a także posiadać aktualny plan obiektu zawierający informację o rozmieszczeniu punktów newralgicznych, takich jak: węzły gazowe, energetyczne i wodne, który udostępnia na żądanie policjanta zarządzającego czynnościami. Policja, w miarę możliwości, udziela pomocy w realizacji szkolenia dla obiektów administracji publicznej.
 1. Należy zapewnić bieżące monitorowanie wiadomości przekazywanych na adresy poczty elektronicznej danej instytucji, podawane do publicznej wiadomości jako adresy kontaktowe, pod kątem ewentualnego wpływu informacji o zagrożeniach dla obiektu.
 1. Z treścią niniejszych „zasad postępowania” należy zapoznać jak najszersze grono osób. Decyzję w tym względzie podejmuje indywidualnie administrator obiektu.
 1. Do powszechnego stosowania zalecana jest Instrukcja skrócona – załącznik nr 1


Załącznik nr 1

 

Instrukcja skrócona

 

Zasady postępowania dla osób, które jako pierwsze uzyskały informację o podłożeniu  lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej

 

 1. Informacja o podłożeniu urządzenia wybuchowego przekazana telefonicznie
  • Zachowaj spokój i nie rozłączaj się
  • Jeżeli to możliwe, zasygnalizuj innym osobom, aby przysłuchiwali się rozmowie
  • Poproś o powiadomienie o tej sytuacji administratora i Policję

 

 • Jeżeli aparat telefoniczny identyfikuje numer dzwoniącego, zanotuj ten numer albo symbole, które się pojawiły na wyświetlaczu
 • Zapisz dokładnie słowa informacji
 • Utrzymuj dzwoniącego jak najdłużej na linii; użyj Formularza rozmowy ze zgłaszającym podłożenie urządzenia wybuchowego, który pomoże Ci zebrać jak największą liczbę informacji
 • Jeżeli to możliwe, nagraj rozmowę
 • Bądź dostępny i gotowy do przekazania szczegółowych informacji dotyczących rozmowy służbom przybyłym na miejsce

 

 1. Informacja o podłożeniu urządzenia wybuchowego przekazana osobiście
  • Jeśli osoba przekazująca informację odejdzie zanotuj, w którym kierunku się udała
 • Powiadom administratora i Policję
 • Zapisz przekazaną informację dokładnie w ten sam sposób, w jaki została wyartykułowana
 • Zanotuj rysopis osoby, która przekazała informację:
  • imię, nazwisko, pseudonim – jeśli są znane,
 • płeć,
 • wiek,
 • sylwetka (waga/wzrost),
 • włosy i kolor oczu,
 • rasa,
 • typ/kolor ubrania,
 • głos (głośny, głęboki, z akcentem, itp.),
 • znaki szczególne.

 

 1. Informacja o podłożeniu urządzenia wybuchowego przekazana listownie
  • Jeżeli to możliwe ogranicz dostęp do dokumentu innym osobom
 • Zawiadom administratora i Policję
 • Zapamiętaj, kto widział i dotykał dokument
 • Jeżeli to możliwe sfotografuj treść dokumentu

 

 1. Informacja o podłożeniu urządzenia wybuchowego przekazana pocztą elektroniczną
  • Zostaw wiadomość otwartą na komputerze
 • Zawiadom administratora obiektu, administratora systemu wewnętrznego, Policję
 • Utrwal informację, np. wydrukuj, sfotografuj albo skopiuj wiadomość i jej temat
 • Zanotuj datę i czas odebrania wiadomości