Statut przedszkola

Statut Publicznego Przedszkola nr 3 w Zduńskiej Woli

Załącznik
do uchwały nr 2/2014 z dnia 25.02.2014r.
Rady Pedagogicznej
Publicznego Przedszkola nr 3
w Zduńskiej Woli
( tekst jednolity)       
 
 
 

STATUT
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W ZDUŃSKIEJ WOLI
 
 
Zduńska Wola 2014
 

ROZDZIAŁ I

NAZWA PRZEDSZKOLA
 
§ 1
1.     Publiczne Przedszkole Nr 3
  ul. Szadkowska 22 a
  w Zduńskiej Woli
 
2.     Pełna nazwa przedszkola brzmi:

Publiczne Przedszkole Nr 3
   ul. Szadkowska 22 a
   98-220 Zduńska Wola
   tel. 43-823-40-17
 
3.     Przedszkole posługuje się pieczątką:

Publiczne Przedszkole Nr 3
ul. Szadkowska 22 a
98-220 Zduńska Wola
tel. 43-823-40-17
 
 

ROZDZIAŁ II
INFORMACJA O PRZEDSZKOLU
 
§ 2
 
1.     Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Miasta w Zduńskiej Woli.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi, Delegatura w Sieradzu.
2.     Czas pracy przedszkola ustalono zgodnie z Projektem Organizacyjnym placówki. Czas pracy przedszkola ustalono zgodnie z Projektem Organizacyjnym placówki. Dzienny czas pracy przedszkola, w tym 5 godzin dziennie na realizację podstawy programowej( 8.00-13.00) wychowania przedszkolnego, ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Pedagogicznej.
 
3.     Ze względu na czas pracy w ciągu roku szkolnego przedszkole może być czynne 10-11 miesięcy w roku.
 
4.     Przerwę w pracy przedszkola wykorzystuje się na przeprowadzenie niezbędnych remontów i  gruntownych porządków wewnątrz i na zewnątrz budynku przedszkola.
 
5.     Z pełnego wyżywienia (3 posiłki) korzystają dzieci przebywające w przedszkolu przez 10 godzin oraz pracownicy na zasadach dobrowolności za pełną odpłatnością. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia dzieci i pracowników ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym w wydanym, odrębnie na każdy rok szkolny, zarządzeniu.
a)     dzieci przebywające 5 godzin dziennie mają możliwość korzystania z 2 posiłków
b)     zasady odpłatności za świadczenia przedszkola realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczone na realizację podstawy programowej ustala Rada Miasta
c)     dzienną stawkę żywieniową ustala zespół dyrektorów przedszkoli w porozumieniu z organem prowadzącym po przeanalizowaniu aktualnych cen żywności dostosowując je do obowiązujących norm żywieniowych
d)     opłaty za wyżywienie i opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu wnosi się do dnia 15-tego każdego miesiąca (z góry), gotówką u intendenta przedszkola lub na rachunek bankowy przedszkola.
e)        dodatkową opłatę za korzystanie z opieki przedszkolnej regulują uchwały Rady Miasta..
 
6.     Przedszkole jest jednostką budżetową. Obsługę finansową organizuje dyrektor przedszkola.
 
7.         Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb Zakładu Kształcenia Nauczycieli lub innej instytucji naukowej.
 
8.         Przedszkole może korzystać ze współpracy z osobami działającymi w ramach wolontariatu, której szczegóły określa odrębny regulamin oraz porozumienie o współpracy.
 
9.     Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się i kończy zgodnie z ustaleniami Ministra Edukacji Narodowej podawanymi w zarządzeniu o organizacji roku szkolnego.
 
10.  Dniami wolnymi od pracy z dziećmi w przedszkolu są dni ustawowo wolne od pracy oraz dni corocznie ustalane przez Dyrektora. W czasie projektowanej przerwy w pracy przedszkola istnieje możliwość zapewnienia dzieciom rodziców pracujących opieki innej placówki przedszkolnej wyznaczonej przez organ prowadzący.
 
 

ROZDZIAŁ III
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
 
§ 3
 
1.         Przedszkole realizuje zadania i cele określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie (Podstawa  programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych), a w szczególności:
a)     zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa (w oparciu o opracowane procedury)
b)        tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”,
c)        wobec rodziny pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
- pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia   wczesnej interwencji specjalistycznej,
- informuje na bieżąco o postępach dziecka,
- uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu,
d)        celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 
2.     Przedszkole dostosowuje treści, metody oraz organizację wychowania i nauczania do możliwości psychofizycznych wychowanków, a także umożliwia korzystanie z opieki psychologicznej i specjalistycznych form pracy dydaktycznej.
 
3.     Przedszkole prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 
4.     Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców:
a) czas trwania zajęć z religii z dziećmi w wieku 3-4 lata trwa ok. 15 min.
b)     czas trwania zajęć z religii z dziećmi w wieku 5 –6 lat trwa ok. 30 min.
 
5.     W przedszkolu jest organizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.z dnia 7 maja 2013r. Nr 85, poz. 535):
a) Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą obserwację pedagogiczną rozpoznając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia. Obserwację pedagogiczną prowadzą na podstawie ,, Kart obserwacji” wyniki odnotowują w arkuszach diagnostycznych,
b) Wychowawcy( mogą  wspólnie z dyrektorem lub specjalistą) po stwierdzeniu konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną opracowują ,,Program pomocy psychologiczno-pedagogicznej” ( indywidualny lub dla grupy dzieci) zawierający:
-    zakres pomocy
-   formy jej udzielania (zajęcia specjalistyczne:- zajęcia rozwijające uzdolnienia,( do 8 uczniów),
       - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,( do 5 uczniów )
       - zajęcia logopedyczne,( do 4 uczniów)
       - zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym ( do 10 ucz.)
       - porady i konsultacje                                                                              
  - sposoby, ( indywidualnie lub grupowo)
  - okres ich udzielania,
  - wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane,
c) Tak przygotowany program przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi lub osobie  wyznaczonej do koordynowania udzielania pomocy p-p,
d) Wychowawca po zatwierdzeniu programu, pisemnie informuje rodziców o objęciu ich dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
e) Pomoc ma być realizowana podczas bieżącej pracy nauczyciela i dokumentowana w dzienniku pracy nauczyciela,
f)  W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zostaje powołany zespół i opracowany IPET – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.
g) Zespół ustala zakres pomocy, określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania pomocy oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane,
h) Dyrektor tworzy zespół niezwłocznie po otrzymaniu informacji o orzeczeniu .W skład zespołu wchodzą nauczyciele i specjaliści, którzy będą prowadzić zajęcia  z uczniem. W terminie do 31 marca obowiązującego roku szkolnego dyrektor utworzy ww. zespoły,
i)    Dyrektor wyznaczy koordynatora zespołu,
j)    Zespół dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje IPET oraz dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz w miarę potrzeby modyfikuje IPET,
k)  Dyrektor na piśmie informuje rodziców o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy p-p oraz wymiarze godzin, w którym pomoc będzie realizowana,
l)   Ujęcie przez dyrektora w projekcie organizacyjnym przedszkola na następny rok szkolny form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
ł)    IPET zespół opracowuje po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia do 30 września danego roku szkolnego, jeśli dziecko było typowane do pomocy w marcu poprzedniego roku szkolnego. W sytuacji gdy
 zespół zostanie powołany po rozpoczęciu roku szkolnego, IPET należy opracować niezwłocznie po podjęciu decyzji przez dyrektora o uruchomieniu form pomocy pp. Dla uczniów posiadających jednorodne , indywidualne potrzeby rozwojowe i
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne można opracować wspólny plan działań wspierających,
m)  Spotkania zespołu zwoływane są przez koordynatora ( ewentualny udział rodziców, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistów). Dyrektor przekazuje informację rodzicom o terminie spotkania.
Spotkania zwoływane są w szczególności, aby:
           - założyć IPET,
            - dokonać wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
              posiadającego orzeczenie do kształcenia specjalnego,
n)    Określenie wniosków i zaleceń po dokonaniu ww. oceny  ( przed projektem organizacyjnym, po zakończeniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w innym terminie - na wniosek). Ewentualnie decyzja   o zakończeniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
o)    Przekazanie oryginału karty IPET rodzicom, (do innej placówki kopia jest  przekazywana za   zgodą rodziców) .  
                                                                                                                           
6.     W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci przedszkole prowadzi:
a)     systematyczną pracę  nad  zaznajomieniem  wychowanków  z  przepisami rchu drogowego,
b)     organizuje różne formy i współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami bezpieczeństwa.
 
7.     Przedszkole zapewnia dzieciom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy w czasie ich całodziennego pobytu w placówce:
a)     zwraca szczególną uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu dziecka dobierając zajęcia o odpowiednim zakresie intensywności
b)     tygodniowy  rozkład    zajęć     wychowawczo-dydaktycznych     ustala     się     z uwzględnieniem różnorodnego rozłożenia zajęć w każdym dniu
c)     w czasie pobytu dziecka w przedszkolu opiekę nad wychowankami sprawuje nauczyciel. 
 
8.     Przy wyjściu z wychowankami poza teren przedszkolny w obrębie tej samej miejscowości lub przy wyjeździe, zwiększa się liczbę opiekunów (zgodnie z rozporządzeniem MEN -Dziennik Ustaw Nr 65/92):
a)   każde wyjście z dziećmi poza teren przedszkola powinno być odnotowane w      rejestrze, który jest wyłożony w szatni. Wpis dokonywany jest wg wzoru zawartego w tabeli rejestru wyjść
b)  przed wyjściem dzieci do ogrodu przedszkolnego pracownik przedszkola sprawdza teren pod względem bezpieczeństwa
c)  w czasie zabaw w ogrodzie przedszkolnym zawiera się z dziećmi umowy   odnośnie bezpieczeństwa i zakazu wychodzenia poza ogrodzenie przedszkola
d)  w czasie spacerów opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel oraz woźna oddziałowa lub pomoc nauczyciela przedszkola
e)   wdraża się dzieci do przestrzegania przepisów bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych
g)  w czasie wycieczek całodniowych (wyjazdowych) opiekę sprawują nauczyciele, personel przedszkola oraz chętni rodzice, którzy uczestniczą w wycieczce
h)   udział dziecka w wycieczce wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych
i)   nauczyciel organizujący wycieczkę zobowiązany jest do zapewnienia dzieciom właściwej opieki i bezpieczeństwa, zgodnej z odrębnymi przepisami
j)  program wycieczki, listę uczestników oraz imię i nazwisko kierownika i opiekunów określa karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola
k)    organizację wycieczek i wyjść poza przedszkole określają odrębne przepisy
l)   przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem przedszkola liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfika zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać określa regulamin wycieczki
ł)  kierownik wycieczki zobowiązuje nauczycieli grup do sprawdzenia stanu      liczbowego uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu docelowego
m)   do przewozu dzieci wynajmujemy licencjonowanych przewoźników   
n)  o wyjeździe na wycieczkę możemy powiadomić policję, która sprawdzi bezpieczeństwo pojazdu.
 
9.     Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
a)  Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica).
b)   Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać do grupy. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie  i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkole, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi , na placu zabaw lub posesji.
c)   Procedura postępowania w przypadku  gdy rodzic spóźnia się po odbiór dziecka jest następująca: nauczyciel telefonicznie wzywa rodziców, a w przypadku niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego,  oczekuje z dzieckiem na ich przybycie.
d)   Upoważnienie na odbiór dziecka z przedszkola powinno zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko, serię i numer dowodu osobistego, oraz ewentualny stopień pokrewieństwa z dzieckiem osoby upoważnionej, zakres czasowy na jaki udzielono upoważnienia, podpis rodzica
e)  szczegółowy sposób postępowania  określają procedury istniejące w placówce.
 
10.  Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził grupę od 3-latków do 6-latków.
 
11.  W przedszkolu mogą odbywać się zajęcia dodatkowe ( np. rytmika, nauka języka obcego i inne) , jeżeli koszty ich prowadzenia pokrywa organ prowadzący placówkę.  Zajęcia dodatkowe, płatne przez rodziców mogą odbywać się jedynie z inicjatywy rodziców , na zasadzie zawierania indywidualnych umów z wykonawcą , na terenie przedszkola po godzinach pracy oddziału. Wykonawca usługi świadczonej rodzicom ponosi koszty wynajmu sali przedszkolnej zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zduńska Wola Nr 366/203 z dnia 16 października 2003r.
12.  Odpoczynek  dzieci  w przedszkolu:
d)     grupa dzieci 3-letnich leżakuje od godz. 12.00 do 13:30,
e)     pozostałe dzieci, które nie leżakują, mają krótki odpoczynek poobiedni lub zajęcia relaksacyjne w miarę potrzeb dziecka.
 
 

ROZDZIAŁ IV
ORGANY PRZEDSZKOLA
 
§ 4
1.     Organami przedszkola są:
a)     dyrektor przedszkola
b)     rada pedagogiczna
c)        rada rodziców
2.     Wyszczególnione organy mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  w   ramach  swoich kompetencji określonych regulaminami, zakresem obowiązków i uprawnień.
 
§ 5
 
1.  DYREKTOR jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 
2.  Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a)     zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki
b)     przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki
c)     występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki

3.   Dyrektor przedszkola:

a) kieruje bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz
        - dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
        - wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą
b) sprawuje nadzór pedagogiczny
c) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki dla ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego, wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę
d)  realizuje uchwały rady pedagogicznej oraz rady przedszkola podjęte w ramach ich kompetencji
e)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie
f)   w nadzorze pedagogicznym szczególną uwagę poświęca się planowaniu i zabezpieczaniu bezpieczeństwa dzieci w czasie całego pobytu w przedszkolu
g)  tworzy właściwą atmosferę pracy
h)  udziela pomocy i instruktażu wszystkim pracownikom oraz ocenia ich
i)   współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych
j)   dokonuje oceny pracy nauczycieli z wyjątkiem nauczyciela stażysty
k)  przyjmuje wnioski od nauczycieli związane ze stopniami awansu zawodowego
l)   nauczycielowi stażyście nadaje w drodze decyzji administracyjnej stopień nauczyciela kontraktowego
ł)  odmawia nauczycielowi w drodze administracyjnej nadania stopnia awansu, jeśli nie spełnia określonych warunków
m)  może nauczycielowi kontraktowemu skrócić staż do 9 miesięcy
n)   zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela w okresie jego realizacji
o)     przydziela stażyście i nauczycielowi kontraktowemu opiekunów
p)     ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela z okresu stażu i zasięga opinii rady rodziców
q)     wydaje zgodę na ponowny staż w przypadku negatywnej oceny dorobku zawodowego
r)      wydaje nowy akt stopnia awansu zawodowego uwzględniający dodatkowo uzyskane przez nauczyciela kwalifikacje
s)      powołuje komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego: jest przewodniczącym komisji
t)       wchodzi w skład komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego
u)     wyraża zgodę na ponowne odbycie stażu dla nauczyciela, który nie zdał egzaminu lub nie uzyskał akceptacji kwalifikacyjnej
v)     zawiadamia organ prowadzący i nadzoru pedagogicznego o podjęciu uchwały rady pedagogicznej niezgodnej z prawem
w)      organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
x)     podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca odpowiedni zestaw programów wychowania przedszkolnego lub przedszkolny zestaw programów nauczania i przedszkolny zestaw kart pracy, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego; realizowany w przedszkolu program lub programy wychowania przedszkolnego, zawierające treści podstawy programowej (dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola)
y)     zawiadamia organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego o podjęciu uchwały rady pedagogicznej niezgodnej z prawem
ź) informuje w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
 
4.     Dyrektor placówki w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Rodzicami w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego
 
 
§ 6
 
1.     RADA PEDAGOGICZNA przedszkola jest kolegialnym organem placówki. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 
2.     Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor placówki.
 
3.      Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki. Przewodniczący jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków rady pedagogicznej o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 
4.     Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a)     zatwierdzenie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez radę placówki
b)    zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych przedszkola
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów   pedagogicznych
 
5.     Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a)     organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć
b)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
c)     propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
 
6.      Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu lub projekt jego zmian podejmując  odpowiednie uchwały.
 
7.     Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½  jej członków w głosowaniu jawnym.
 
8.     Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do realizacji uchwał i wniosków z zebrań rady pedagogicznej.
9.     Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania jej są protokołowane. Posiedzenia rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęcie roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć wychowawczo-dydaktycznych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu nadzorującego placówkę albo co najmniej ¾ członków rady pedagogicznej.
a)     protokół sporządza się w terminie do 3 dni od daty zebrania
b)     protokół wpisuje się do księgi protokołów rady pedagogicznej
c)     protokół podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant
d)     członkowie rady zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad.
 
10.  Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.
 
11.  Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i partnerskiego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej.
 
12.  Rada pedagogiczna ze swojego grona typuje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora (liczba osób zależnie od obowiązujących zarządzeń).
 
13.  W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 
14.  Rada pedagogiczna opiniuje program z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole
a)     ma prawo do wyboru kart pracy spośród dopuszczonych do użytku szkolnego
b)     nauczyciel ma obowiązek przeprowadzenia w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dzieci nauki w szkole podstawowej analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)
c)     realizuje zadania opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci.
 
15.  Podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy wychowanków.
 
16.  Przeprowadza analizę wyników pracy wychowawczo-dydaktycznej, opracowuje wnioski zmierzające do podnoszenia efektywności pracy.
 
17.  Rozpatruje i opiniuje projekt organizacyjny przedszkola i tygodniowego rozkładu zajęć.
 
18.  Opiniuje programy autorskie i innowacje pedagogiczne.
 
19.  Występuje z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w przedszkolu zgodnie z regulaminem
 
20.  Rada Pedagogiczna przejmuje  kompetencje  Rady Przedszkola, które uchwala zgodnie z regulaminem  tego organu.
 
 
§ 7
 
1W skład RADY RODZICÓW wchodzą.:
a)     rodzice wybrani przez ogół rodziców, członkostwo w radzie jest imienne
b)     kadencja rady trwa 1 rok, corocznie można dokonywać zmian ubywających członków
c)     tryb działania rady rodziców określa regulamin opracowany przez tę radę
d)     rada rodziców opracowuje roczny plan pracy
e)     przewodniczący rady rodziców jest odpowiedzialny w sprawie wykonywanie zadań
f)      w posiedzeniach rady rodziców bierze udział dyrektor.
g)     Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności w którym określa w szczególności:
       -    wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
       -   szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców przedszkola.
 
2. Rodzice współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci oraz w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole. Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
a)     znajomości   zadań   i   zamierzeń   wychowawczo-dydaktycznych   i   opiekuńczych przedszkola i grupy do której uczęszcza dziecko
b)     uzyskiwania rzetelnej informacji na temat  swego dziecka, jego zachowania i rozwoju
c)     uczestnictwo w zajęciach otwartych, uroczystościach przedszkolnych, grupowych
d)     opieki nad dziećmi w czasie wycieczki, jednak bez odpowiedzialności prawnej
e)     wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola
f)      rada rodziców ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach własnych kompetencji określonych w regulaminie swej działalności.
 
3.     Rodzice mają obowiązek:
a)  współudziału  w  realizacji  programu  pracy  przedszkola  oraz  realizacji  
      zadań  opiekuńczych placówki                            
     -     w  zatwierdzaniu  przedszkolnego zestawu  programów  na dany rok szkolny
b)     interesowania się treścią pracy przedszkola
c)     współpracy z dyrektorem i nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania
d)     współpracy w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych przedszkola i rodziny
e)     udziału w stałych spotkaniach z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze
f)      rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zobowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego oraz zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia
g)     przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.
 
4.     Rada rodziców może gromadzić fundusze pochodzące z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania i rozliczania określa regulamin oraz przepisy karno­skarbowe. Rada rodziców prowadzi działalność finansową. Fundusz rady powstaje z dochodów osiąganych z własnej działalności.
 
5.     Skarbnik rady rodziców przekazuje ogółowi rodziców sprawozdanie o wpływach i wydatkach na zebraniu jeden raz w roku.
 
6.      Podstawowym dokumentem rady jest książka protokołów. Opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora księgę zaopatruje się w klauzulę - Księga zawiera ... stron i obejmuje okres pracy rady rodziców od dnia ... do dnia .... Z zebrań sporządza się protokół w terminie 3 dni od daty zebrania i wpisuje się go do księgi protokołów rady. Protokół podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant. Decyzję zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej ½  uprawnionych.
 
7.     Uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a)     opiniowanie programów przedszkola obejmujących wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowany przez nauczycieli
b)     harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki.
 
8.     Zasady współdziałania organów przedszkola:
     1)     Zapewniają właściwe wykonywanie zadań określonych w przepisach prawa     i statucie przedszkola poprzez:
           a)     nie ingerowanie w swoje kompetencje,
           b)     wspólne ustalanie terminów spotkań,
           c)     wspólne układanie planów,
    2)     Zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola:
           a) na posiedzeniach rad pedagogicznych (planowanych i doraźnych),
           b) na zebraniach rady rodziców,
           c) poprzez podanie informacji w kąciku dla rodziców,
          d)   poprzez kurendy, ogłoszenia.
 
9.     Spory między organami rozwiązywane są:
a)     Drogą negocjacji przy współudziale oponentów,
b)     Poprzez utworzenie komisji wewnątrz przedszkolnej z udziałem reprezentacji pozostałych organów przedszkola,
c)     Po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozstrzygania sporów, istnieje możliwość odwołania się do wyższych instytucji w zależności od treści sporów (np. organ prowadzący, organ nadzorujący itp.).
 
 

ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
 
§ 8
 
1.     Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący placówkę na wniosek dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z rodzicami.
 
2.     Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku i przedstawia do zatwierdzenia przez organ prowadzący.
 
3.     W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
a)      czas pracy poszczególnych oddziałów
b)     liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych
c)      ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ lub osobę prowadzącą przedszkole.
d)     podaje się w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
 
4.     Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w oparciu o odrębny regulamin rekrutacji znajdujący się w placówce, opracowany przez organ prowadzący. Z dniem 18 stycznia 2014r. zasady rekrutacji uczniów przestały być elementem treści statutu z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
 
5.     Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.. Oddział obejmuje dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.  Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 25.
 
6.      Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o program wychowania w przedszkolu wybrany z zestawu „programów wychowania w przedszkolu”.
 
7.     Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego i na podstawie programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN, wybranego przez radę pedagogiczną w drodze uchwały lub w oparciu o program autorski opracowany przez nauczycieli w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, zgodny z podstawą programową, wprowadzony zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
8.     Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 
9.         Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów realizacji zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, które dotyczą propozycji zagospodarowania czasu w przedszkolu. Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania i odbierania dzieci, godziny posiłków oraz czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.
 
10.  Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia oraz plac zabaw z odpowiednim wyposażeniem.
 
11.  W czasie zmniejszenia się frekwencji dzieci istnieje możliwość łączenia oddziałów.
 
 
 
 

ROZDZIAŁ VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
 
 
§ 9
1.  Pracownikami przedszkola są:
    a) dyrektor
   b) nauczyciele
   c) pracownik administracyjny d/s zaopatrzenia (intendent)
   d) główny księgowy
   e) księgowe
    f) specjalista ds. płac
    g) specjalista ds. kadr
    h) pomoc nauczycielki
     i) woźne oddziałowe
     j) kucharz
     k) pomoc kucharza
     l) pracownik gospodarczy.
 
2.     Liczbę   pracowników  ustala   organ   prowadzący   placówkę   w   zależności   od stopnia organizacyjnego i potrzeb placówki.
 
3.     Pracownicy przedszkola wykorzystują urlop wypoczynkowy w ciągu roku w czasie ustalonym w planie urlopów tj. w okresie przerwy wakacyjnej.
 
4.     Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy.
 
5.     Stanowisko NAUCZYCIELA może zajmować osoba, która posiada:
a) odpowiednie przygotowanie pedagogiczne
b)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu
 
6.     Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonego jego opiece dzieci. Nauczyciel odpowiada za:
a) tworzenie warunków wspomagających   rozwój    dzieci,    ich    zdolności    i zainteresowania
b) współpracę ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną.
 
7.     Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału.
 
8.     Ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, instytucji oświatowych oraz naukowych.
 
9.     Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:
a)     poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci
b)      ustalania form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka
c)     włączania ich w działalność przedszkola.
 
10.  Do zakresu zadań nauczycieli należy:
a)     tworzenie planów zadań wychowawczych
b)     wybór programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania oraz kart pracy spośród programów i książek dopuszczonych do użytku przedszkolnego oraz przestawienie radzie pedagogicznej
c)     prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji
d)     z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)
e)     przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5-6-letnich
f)      znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej, w celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole
g)     prowadzenie ciągów sytuacji edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualizacji w celu nabycia przez dzieci umiejętności, sprawności, doświadczeń i wiadomości
h)     przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole i podejmowania przez nie jakościowo innych zadań
i)      wyrabianie u dzieci twórczych postaw wobec otaczającej rzeczywistości
j)      poszukiwanie nowych form i metod pracy
k)     stymulowanie i rozwijanie procesów poznawczych
l)      wyzwalanie u dzieci aktywności oraz kreatywnych postaw w celu przygotowania ich do życia
m)   wybór programu wychowania przedszkolnego oraz kart pracy (za zgodą rodziców) spośród programów i książek dopuszczonych do użytku szkolnego
n)     opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania, opracowywanie programów wspierających rozwój, itp.
o)     aktywne uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powołanych przez dyrektora
 
11.  Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę logopedyczną i inną:
a)     kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w przypadku konieczności przeprowadzenia fachowych badań na wniosek rodziców (opiekunów prawnych)
b)     przeciwdziałanie zaburzeniom w zachowaniu, trudnościom wychowawczym, niepowodzeniom oraz kompensowanie odchyleń rozwojowych i rozwijanie zdolności, w tym w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 
12.  Przed nawiązaniem stosunku pracy, nauczyciel jest obowiązany przedstawić dyrektorowi placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego, celem potwierdzenia spełnienia warunków o niekaralności.
 
13.  Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub pełnionych przez nauczycieli obowiązków.
 
14.  Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu Pracy wymierzone są nauczycielom kary porządkowe, zgodnie z Kodeksem Pracy.
 
15.   Karami dyscyplinarnymi dla nauczyciela są:
a) nagana z ostrzeżeniem,
b) zwolnienie z pracy,
c) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego nauczyciela do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,
d) wydalenie z zawodu nauczycielskiego.
 
16.  Odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych Nauczyciela.
 
17.  Kary dyscyplinarne określone w art.76 ust.1 pkt.1-3 ustawy KN podlegają zatarciu a odpis orzeczenia o ukaraniu dołączony do akt osobowych nauczyciela podlega zniszczeniu po upływie 3 lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, a w przypadku kary określonej w art.76 ust.1 pkt.3a po upływie 6 lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu .
 
18.  Jeżeli w okresie przed zatarciem kary dyscyplinarnej nauczyciel zostanie ponownie ukarany   dyscyplinarnie, terminy, o których mowa w ust.1, liczy się  od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ponownym ukaraniu.
 
19.  Obowiązek wykonania postanowień ust.1 spoczywa na dyrektorze placówki i organie prowadzącym przedszkole.
 
20. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy chyba, że przeciwko nauczycielowi lub dyrektorowi toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, w związku z którym nastąpiło zawieszenie.
 
21. Zadania i obowiązki pracowników przedszkola:
 
 
 
 PRACOWNIK ADMINISTRACJI:
 
1) GŁÓWNY KSIĘGOWY
Do   obowiązków   głównego   księgowego   należy   realizacja   zadań określonych   w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2.05.1991 r. w sprawie praw i obowiązków głównych   księgowych   budżetu,  jednostek   budżetowych, zakładów   budżetowych   i gospodarstw pomocniczych, a w szczególności:
a) przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie spraw  finansowo-księgowych oraz ich stosowanie
b)   sumienne, wnikliwe, dokładne i terminowe wykonywanie zadań
c) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na: zorganizowania  sporządzania,  przyjmowania,  obiegu,  archiwowaniu  i  kontroli dokumentów w sposób zapewniający: właściwy przebieg operacji finansowych
d)     ochronę mienia będącą w posiadaniu jednostki
e)      sporządzanie kalkulacji wynikowych zadań oraz sprawozdawczości finansowej
f)     bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający: terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę  mienia  oraz  terminowe   i  prawidłowe  rozliczanie   osób   majątkowo odpowiedzialnych za to mienie, prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych
g)     wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu
h)      zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę
i)      przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych
j)     zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłat zobowiązań
k)      analizę wykorzystania środków przydzielonych jednostce
l)   wstępnej i bieżącej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu
ł) kontroli operacji jednostki stanowiących przedmiot księgowania
m)     opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.
 
2) KSIĘGOWA:
Do obowiązków księgowego należy:
a) dokładna znajomość obowiązujących przepisów prawnych w zakresie spraw finansowo-księgowych oraz ich stosowanie i przestrzeganie
b) prowadzenie  księgowości  syntetycznej  i  analitycznej   dla  budżetu jednostki i funduszu socjalnego
c) prowadzenie pbsługi kasowej jednostki
d) prowadzenie obsługi bezgotówkowej jednostki
e) sprawdzania i kontrola rachunków i innych dokumentów
f) rozliczanie opłat za przedszkole oraz raportów żywieniowych.
 
3)     SPECJALISTA DS. PŁAC:
Do księgowego ds. płac należy:
a) dokładna znajomość obowiązujących przepisów prawnych w zakresie spraw finansowo – ksiegowych oraz ich stosowanie i przestrzeganie
b)obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac dla pracowników przedszkola
c) prowadzenie dokumentacji płacowej  pracowników tj.  kart wynagrodzeń,  kart rozliczeń podatkowych
d) naliczanie podatku od wynagrodzeń oraz jego odprowadzanie
e) wystawianie zaświadczeń dla pracowników przedszkola z zakresu wynagrodzeń
f) sporządzanie sprawozdań GUS
g) prowadzenie   odpowiedniej   dokumentacji   w   zakresie   zasiłków   i ubezpieczeń społecznych pracowników przedszkola
h) rozliczanie narzutów na wynagrodzenia tj. ZUS i FP
i) wydawanie zaświadczeń dotyczących zasiłków
j) prowadzenie całokształtu  spraw związanych z wypłata zasiłków,  naliczania  i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i innych spraw ZUS
 
 
4)     SPECJALISTA DS. KADR
Do jego obowiązków należy:
a) przygotowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwolnieniem pracowników przedszkoli
b) prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników przedszkoli
c)prowadzenie rejestru pracowników zatrudnionych i zwolnionych
d)przygotowanie wniosków emerytalnych i rentowych pracowników
e) wydawanie zaświadczenia dla pracowników potwierdzających zatrudnienie
f) wydawanie i ewidencja legitymacji ubezpieczeniowych
g) wystawianie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników do celów emerytalno-rentowych
h)sporządzanie kwartalnego i rocznego sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników przedszkoli do GUS-u.
 
5)     INTENDENT
Odpowiada za całokształt  powierzonych mu  obowiązków, a w szczególności za:
a) przestrzeganie   wszystkich   obowiązujących   przepisów   ustawodawstwa   pracy, instrukcji, zarządzeń władz zwierzchnich przedszkola i dyrektora placówki
b) prawidłowe organizowanie pracy personelu gospodarczego
c)  należyte przechowywanie i konserwację artykułów i materiałów
d) prawidłowe przyjmowanie,  kontrolę ilości  i jakości towarów i  artykułów na podstawie rachunków
e) bieżące prowadzenie prawidłowej rachunkowości magazynowej
f) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach magazynowych
g) terminowe zaopatrzenie przedszkola w żywność i sprzęt
h) zgodność stanu faktycznego materiałów i artykułów ze stanem kartotekowym
i) prawidłowe wydawanie materiałów i artykułów z magazynu
j) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi zgodnie z obowiązującą normą pod względem ilościowym i jakościowym
k)  sporządzanie jadłospisów
l)   intendent odpowiada materialnie za prowadzenie magazynu po zawarciu umowy o pracę od momentu przeprowadzenia w przyjmowanym magazynie szczegółowego spisu inwentaryzacyjnego z natury przez komisję w obecności intendenta
ł) odpowiada za środki finansowe zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/98 dyrektora
m)   w celu zapewnienia jakości zdrowotnej żywności wdrażanie systemu HACCP obowiązującego w przedszkolu  wśród personelu przedszkola
n)  przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i wdrażanie ich wśród personelu przedszkola
 
6) POMOC NAUCZYCIELKI współpracuje z nauczycielką przedszkola.
Do  obowiązków pomocy nauczycielki należy w szczególności:
a) znajomość wszystkich obowiązujących przepisów, instrukcji i zarządzeń  dotyczących powierzonej pracy
b) pomoc przy organizowaniu pracy z dziećmi gwarantująca zupełne bezpieczeństwo dzieci
c) pomoc nauczycielki powinna posiadać pełen troskliwości stosunek do dzieci, łagodnie i wyrozumiale je traktować
d) reagowanie natychmiast na każdy płacz lub wołanie dziecka
e) wykonywanie czynności koniecznych dla ulepszania pracy w grupie
f) pomagać dziecku w samoobsłudze i nabywaniu nawyków higieniczno-kulturalnych
g) utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach
h) dbać o czystość zabawek, dokonywać drobnych napraw sprzętu
i) stosować się do procedur  HACCP obowiązujących w przedszkolu przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej
j) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora
 
7) KUCHARZ w zakresie swoich obowiązków podlega dyrektorowi.
Do obowiązków kucharza należy:

a)     znajomość obowiązujących przepisów i zarządzeń podanych mu do wiadomości
b)     udział w sporządzaniu jadłospisów
c)     osobiste przyjmowanie za pokwitowaniem artykułów spożywczych
d)     dbanie o przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem oraz przestrzeganie ilości i jakości wydawanych posiłków
e)     punktualne przygotowywanie  posiłków
f)      dbanie o najlepszy smak posiłków
g)     dbanie o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o ład i porządek w miejscu pracy
h)     poddawanie się okresowym badaniom lekarskim
i)      sporządzanie próbek pokarmowych dla Sanepidu
j)      przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i procedur HACCP obowiązujących w przedszkolu
k)     wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, a wynikających z organizacji pracy w przedszkolu
 
 
8) POMOC   KUCHARZA   w   zakresie   swoich   obowiązków   podlega   bezpośrednio dyrektorowi placówki.
Do obowiązków pomocy kucharza należy:
a) znajomość obowiązujących przepisów i zarządzeń podanych jej do wiadomości
b) dbanie o czystość naczyń, sprzętu i pomieszczeń
c) pomoc kucharzowi w przygotowywaniu posiłków
d) pomoc przy wydawaniu posiłków na grupy
e) dbanie o czystość osobistą
f) dbanie o należyty stan urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządek i ład w miejscu pracy w sposób zgodny z zasadami i przepisami BHP
g) poddawanie się okresowym badaniom lekarskim
h)sporządzanie próbek pokarmowych dla Sanepidu
i) przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i procedur HACCP obowiązujących w przedszkolu
 
9) WOŹNA ODDZIAŁOWA w przedszkolu podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola Do obowiązków woźnej należy:
a)  znać i przestrzegać postanowienia przepisów BHP oraz obowiązujących przepisów i zarządzeń podanych jej do wiadomości
b) poddawać się okresowym badaniom lekarskim
c) przestrzegać regulaminu pracy
d) utrzymywać  w  czystości  powierzone jej   opiece  pomieszczenia  oraz  w  stanie używalności powierzony sprzęt
e) podawać posiłki dzieciom
f) mycie naczyń po posiłkach
g) pomagać wychowawcy przy rozbieraniu i ubieraniu dzieci, brać udział w  spacerach i wycieczkach dzieci
h) przestrzegać zasady Dobrej Praktyki Higienicznej i procedur HACCP obowiązujących w przedszkolu
i)   dbać i zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w czasie całego pobytu w przedszkolu
j)   pełnić inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy
 
10) PRACOWNIK GOSPODARCZY w zakresie swoich obowiązków podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.
Do obowiązków pracownika gospodarczego należy:
a)      znajomość obowiązujących przepisów i zarządzeń podanych do wiadomości
b)     rzetelne wykonywanie powierzonych mu obowiązków
c)      znajomość i przestrzeganie przepisów i zarządzeń BHP
d)     przestrzeganie regulaminu pracy
e)      przestrzeganie wdanych zarządzeń przełożonych
f)      dostarczanie na czas artykułów spożywczych, pism urzędowych
g)     dbanie o dobry stan powierzonych mu pomieszczeń
h)     dokonywanie napraw sprzętu przedszkolnego i zabawek
i)       dbałość o otoczenie budynku, ogród przedszkolny oraz porządek w piwnicy
j)       monitorowanie obecności szkodników na bieżąco
k)     w przypadku pojawienia się jakichkolwiek oznak świadczących o obecności szkodników, podejmowanie działań zgodnych z procedurą HACCP
l)       monitorowanie miejsca gromadzenia odpadów
ł)      wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora
 

DO OBOWIĄZKÓW WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW NALEŻY:
a) przestrzeganie Zakładowego Regulaminu Pracy
b) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy w przedszkolu
 
 
 

ROZDZIAŁ VII
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
 
§ 10
 
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie  uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 r. ż. Dzieci, którym orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odroczono realizację obowiązku szkolnego, mogą uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do 10 r.ż.
    a) Od 01.09.2009r. dziecko w wieku 5 lat ma prawo do rocznego wychowania przedszkolnego, a od 01.09.2011r. ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Obniżenie wieku rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego do 6 lat wchodzi w życie z dniem 01.09.2014r.
 
2.     Dziecko ma prawo do:
a)        właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
b)        ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobiste
c)        życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym
d)        pobytu w miarę sprzyjających  warunków atmosferycznych na świeżym powietrzu i zabaw w ogrodzie przedszkolnym, odpowiednio wyposażonym
e)        poszanowania jego godności osobistej
f)         zapobieganie sytuacjom wyzwalającym agresję u dzieci
g)        wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania godności osobistej   w stosunku do każdego członka zbiorowości przedszkolnej
h)        uwzględnienie potrzeb i możliwości dzieci
i)          zwracanie uwagi na indywidualne różnice zależne od tempa rozwoju dzieci oraz wpływu środowiska
j)          wszechstronny rozwój z uwzględnieniem kompensowania odchyleń
k)        zapewnienie specjalnej opieki oraz pomocy i ochrony przed zaniedbaniem
 
3.     Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć uchwałę o skreśleniu dziecka z listy przyjętych do przedszkola:
a)        w przypadku nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola w ciągu 14 dni, od daty zapisu po uprzednim pisemnym powiadomieniu rodziców (opiekunów)
b)        zaległości w opłatach za przedszkole 1 miesiąc
c)        w razie nieodebrania wychowanka z przedszkola 3 razy w miesiącu w godzinach funkcjonowania placówki
d)        nie wolno skreślić z listy wychowanków dziecka 5-6-letniego odbywającego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
 
 
 

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 11
 
 

1.   Przedszkole prowadzi dokumentację:
1) pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej:
    - koncepcja pracy przedszkola
    - program wychowawczy
    - program profilaktyki zdrowotnej
     a)  plan nadzoru pedagogicznego
     b) dzienniki zajęć i plany miesięczne
     c)  księgę protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej
     d)  diagnozę przedszkolną (programy wspierania i korygowania rozwoju dziecka), pomoc psychologiczno-pedagogiczną (karty KIPU)
     e)  inne arkusze obserwacyjne dzieci młodszych
     f)  pracownicze książeczki zdrowia
     g) książkę inspekcji sanitarnych
     h) książkę kontroli i sprawozdań powizytacyjnych
 
2)    działalności administracyjno-gospodarczej:
a)     orzeczenie organizacyjne
b)     statut przedszkola
c)     zatwierdzony projekt organizacji przedszkola na dany rok szkolny
d)     regulaminy organów funkcjonujących wewnątrz placówki
e)     teczkę z korespondencją
f)      księgę korespondencyjną
g)     sprawozdania GUS
h)     karty zgłoszeń dzieci do przedszkola
i)      protokoły z posiedzeń komisji rekrutacyjnej
j)      raporty żywieniowe oraz kartoteki magazynowe
k)    księgi inwentarzowe i protokoły likwidacji
l)      kwitariusze odpłatności akta osobowe pracowników
 
 2.         Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określa organ prowadzący placówkę.
 
§ 12
 
  1.       Niniejszy statut może być nowelizowany decyzją Rady Pedagogicznej.
 
 
Niniejszy Statut został przyjęty uchwałą
Rady Pedagogicznej
Publicznego Przedszkola Nr 3
                                                                                                                         Dnia 25.02.2014r.