Wesoła Trójeczka - śpiewa, gra i tańczy

PROGRAM  WŁASNY

„Wesoła Trójeczka – śpiewa, gra i tańczy”

Z ZAKRESU EDUKACJI  RYTMICZNO – MUZYCZNEJ

PRZEZNACZONY DLA DZIECI 4-6 LETNICH

 

Autor programu: Ewelina Stasiak, Agnieszka Jaworska                                                       

Obszar realizacji programu: Publiczne Przedszkole nr 3

Czas realizacji: październik 2018 – czerwiec 2019

Częstotliwość zajęć: 2 zajęcia w miesiącu

Czas trwania zajęcia: 4-latki – około 15-20minut

    5-6-latki – 30 minut

 

 1. Charakterystyka programu

      Czynnikiem, który  wpływa na ogólny rozwój dzieci ( fizyczny, intelektualny, emocjonalny i estetyczny) jest muzyka.  Muzyka pozwala na wyrażanie uczuć i emocji. Ekspresja twórcza wynika z naturalnych potrzeb dziecka, jej zaspokojenie jest podstawowym warunkiem pełnego rozwoju człowieka. Muzyka, jako środek niewerbalnej komunikacji posiada potężne działanie aktywizujące. Wywołuje spontaniczne reakcje emocjonalne i ruchowe. Porusza, stymuluje ciało i umysł, zaprasza do współdziałania zarówno przez taniec, śpiew i grę na instrumentach. Zajęcia rytmiczno umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez:

 • rozwijanie słuchu muzycznego
 • kształcenie poczucia rytmu
 • poprawne śpiewanie piosenek
 • poprawne i estetyczne poruszanie się
 • wspólne muzykowanie
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.

 

Program zajęć muzycznych „Wesoła Trójeczka – śpiewa, gra i tańczy” przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Środki dydaktyczne:

 • odtwarzacz CD;
 • płytoteka;
 • bum bum rurki;
 • instrumenty;
 • komputer;
 • tablica interaktywna;
 • programy multimedialne.

               

 1. Cele  ogólne programu:
 • kształtowanie umiejętności czynnego i spontanicznego obcowania z muzyką
 • rozbudzanie zamiłowania do muzyki, śpiewu, tańca
 • kształcenie poczucia rytmu
 • rozwijanie predyspozycji i wrażliwości muzycznej
 • kształcenie możliwości głosowych
 • rozwijanie twórczej aktywności
 • kształcenie percepcji słuchowej
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej
 • integracja grupy

 

 

 1. Cele szczegółowe programu:
 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego
 • poruszanie się w rytm muzyki
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu
 • rozpoznawanie brzmienia wybranych  instrumentów perkusyjnych
 • dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków
 • improwizacje wokalne, rytmiczne i taneczne
 • rozwijanie świadomości przestrzeni i działania w niej oraz myślenia dywergencyjnego
 • wyrabianie pamięci oraz wyobraźni muzycznej
 •  kształtowanie umiejętności pracy w zespole
 • kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa, dynamiki, wysokości dźwięku
 • kształtowanie słuchu i umiejętności słuchania muzyki
 • zapoznanie z wyglądem wybranych instrumentów muzycznych
 • umiejętność nazywania wybranych instrumentów muzycznych
 • rozbudzanie zainteresowań muzycznych na drodze obcowania z dźwiękiem i rytmem

 

4. Metody realizacji programu:

 • Metody słowne – poszerzające zasób słownictwa dzieci
 • Metody percepcyjne – obejmujące obserwację, pokaz
 • Metody aktywizujące – kształtujące postawę twórczą, kreatywność, innowacyjność
 • Metody problemowe – uczące poznawania rzeczywistości poprzez poszukiwania dróg rozwiązania problemu
 • Metody odtwórcze -  zadaniowe, ruchowo – naśladowcze
 • Metoda zadań stawianych do wykonania – pobudzanie aktywności dzieci do podejmowania działań mających na celu zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności

 

5. Formy:

 • Praca z całą grupą
 • Praca w zespołach
 • Praca indywidualna

 

6. Oczekiwane  efekty programu:

Dla dzieci:

 • dziecko ma kontakt z muzyką, uwrażliwia się na nią
 • dziecko rozwija inwencję twórczą, kreatywność, innowacyjność
 • dziecko dostosowuje ruch ciała do muzyki, zmian dynamicznych, rytmicznych oraz tempa

 

Dla nauczyciela:

 • poszerzanie i propagowanie kultury muzycznej
 • poszerzanie swojej wiedzy z zakresu edukacji muzycznej i wykorzystywanie jej w praktyce
 • satysfakcja z wykonywanej pracy

 

Dla przedszkola:

 • poprzez realizację programu przedszkole oferuje rodzicom szerszą ofertę edukacyjną dla dzieci
 • tworzenie bliższej więzi rodziców z placówką

 

Ewaluacja programu własnego:

Ewaluacja programu  „Wesoła Trójeczka śpiewa, gra i tańczy” ma na celu pozyskanie informacji na temat:

 • zainteresowań, wiedzy oraz umiejętności dzieci w zakresie edukacji muzycznej ​(prezentowanych m.in. podczas występów dla rodziców, konkursów)
 • stopnia atrakcyjności prowadzonych zajęć
 • skuteczności metod i form stosowanych podczas realizacji zadań

 

Ewaluując program zastosuję następujące metody ewaluacji:

 • kształtująca – dokonywana podczas realizacji programu
 • nieoficjalna – dokonana na użytek własny
 • oficjalna – dokonana przez rodziców
 • podsumowująca – która odniesie się do efektów zrealizowanego programu

 

Metody ewaluacji

 1. Obserwacja dzieci uczestniczących w zajęciach – zbieranie informacji na temat przebiegu realizacji programu
 2. Ankieta dla rodziców

 

Wyniki ewaluacji mojego programu będą uzasadniały potrzebę określonych zmian w programie.

 

Tematy zajęć:

PAŹDZIERNIK– Wesołe zabawy na pochmurne dni

LISTOPAD – Deszczowe piosenki

GRUDZIEŃ–  Hej kolęda…

STYCZEŃ–  Zimowe Dźwięki

LUTY– Karnawałowe szaleństwo

MARZEC – Wiosna-radosna

KWIECIEŃ–  Wielkanocne figle

MAJ – Majowy  koncert

CZERWIEC – Do widzenia przedszkole, Witajcie Wakacje !

 

 

      PAŹDZIERNIK

„Wesołe zabawy na pochmurne dni”

 1. „Powitanka” - zabawa muzyczno - ruchowa
 2. „Orzeszek” - zabawa muzyczno - ruchowa(wersja tupana )
 3. ”Bumta-ra-ra”, „Płyną chmurki” - zapoznanie z piosenką

 

Cele:

 • Zapoznanie z tekstem i melodią piosenki „Bumta-ra-ra”, ”Płyną chmurki”
 • Powtarzanie krótkich rytmizowanych tekstów
 • Wykonywanie prostych rytmów za pomocą tupania, klaskania, podskoków.

 

LISTOPAD

„Deszczowe piosenki”

 1. „Piosenka do pary”, ”Podajmy sobie ręce”- zabawy muzyczno- ruchowe integrujące grupę
 2. „Krakowiaczek” - nauka kroku tanecznego i słów do utworu.
 3. ”Płynie Wisła Płynie”, ”Pan Listopad”-poznanie słów i melodii piosenek

 

Cele:

 • Reagowanie na sygnał muzyczny podczas zabaw ruchowych przy muzyce
 • Integracja z grupą rówieśniczą
 • Zapoznanie z instrumentami muzycznymi, odpowiednie reagowanie na tempo i rytm.

 

GRUDZIEŃ

„Hej kolęda..”

 

 1. „Grudniowy dzień”-zabawa rytmiczna z instrumentem perkusyjnym trójkątem 
 2. "Kochany panie Mikołaju" –nauka piosenki 
 3. ”Świeć gwiazdeczko”- zabawa ilustracyjna do piosenki
 4. Kolędy-zwyczaje i tradycje świąteczne-śpiewanie wybranych kolęd i pastorałek.

 

Cele:

 • Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej
 • Rozróżnianie melodii głośnej i cichej, szybkiej i wolnej
 • Doskonalenie narządu oddychania i poprawnej postawy ciała podczas śpiewu

 

 

STYCZEŃ

„Zimowe dźwięki”

 

 1. „Bałwanek”, „Zima”,” Hu hu ha, nasza zima zła”- nauka piosenek i improwizacji ruchowej o tematyce zimowe
 2. Zabawy rytmiczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.
 3. Ćwiczenia logorytmiczne i oddechowe

 

Cele:

 

 • Doskonalenie sprawności aparatu oddechowego i narządu mowy
 • Rozwijanie poczucia rytmu      
 • Imitowanie ruchem zbaw zimowych: jazda na sankach, lepienie kul śniegowych, rzucanie śnieżkami, jazda na łyżwach

 

 

LUTY

„Karnawałowe szaleństwo”

 

 1. Improwizacja ruchowa oparta na tematyce karnawałowej
 2. ”Śniegowa samba”- poznanie tekstu i melodii piosenki
 3. Nauka podstawowego kroku samby

 

Cele:

 

 • Kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa i dynamiki
 • Poznanie kroków Samby

 

MARZEC

„Wiosna-radosna”

 

 1. Zabawy o tematyce wiosennej
 2. Zapoznanie z instrumentem( flet/flażolet)
 3. Nauka piosenki ”Wiosenny spacerek”

 

Cele:

 • Śpiewanie indywidualne ze zwróceniem uwagi na prawidłową emisję, wyraźną dykcję.
 • Nauka gry na flecie/flażolecie.

 

 

KWIECIEŃ

„Wielkanocne figle”

 

 1. Zabawy związane ze zbliżającymi się świętami ,tradycjami wielkanocnymi. 
 2. ”Kurki trzy”- nauka piosenki. 
 3. ”Pisanki”-zabawy rytmiczne'

 

Cele:

 • Rozwiązywanie zagadek rytmicznych i melodycznych
 • Kształcenie koordynacji muzyczno-ruchowej

 

 

MAJ

„Majowy  koncert”

 

 1. Zabawy orientacyjne i organizacyjne „Żabki i bociany”, ”Osy”

 

Cele:

 • Wyrabianie poczucia przestrzennego
 • Reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki, charakteru melodii
 • Kształtowanie lekkości i płynności ruchów

 

 

CZERWIEC

„Do widzenia przedszkole, Witajcie Wakacje !”

 

 1. Utrwalanie piosenek poznanych w ciągu roku szkolnego
 2. Aktywne słuchanie dzieła G.F Haendla „Country Dance”

 

Cele:

 

 • Estetyczne poruszanie się, zgodnie ze słyszaną muzyką
 • Rozpoznawanie brzmienia instrumentów perkusyjnych

 

 

 

Literatura:

 1. Brzezińska R., Muzyka i ruch w przedszkolu na cztery pory roku
 2. Malko D., Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu
 3. Smoczyńska – Nachtman U., Kalendarz muzyczny w przedszkolu
 4. Staniek Marzena „ Konspekty zajęć rytmiczno – muzycznych dla grupy 5-6- latków na cały rok szkolny”
 5. Malko Dorota „ Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu”
 6. Podolska Beata „ Z muzyką w przedszkolu”
 7. Katarzyna Bayer „Do, Re, mi muzyczne zabawy ruchowe”