Zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej

                                                                                                                     ZASADY POSTĘPOWANIA

w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu

urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej

 

 

I. ALARMOWANIE

 1. Osobie przyjmującej zgłoszenie o podłożeniu urządzenia wybuchowego oraz administratorowi obiektu nie wolno lekceważyć żadnej informacji na ten temat.
 1. Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu urządzenia wybuchowego albo zauważyła w obiekcie przedmiot niewiadomego pochodzenia, mogący zawierać materiał wybuchowy powinna powiadomić o tym:
 1. administratora obiektu – tel. 43 8234017
 1. Policję – tel. 112 lub 997, która z urzędu dokonuje sprawdzenia wiarygodności każdego zgłoszenia.
 1. W zależności od rodzaju zdarzenia, zawiadamiając Policję należy podać:
 • treść rozmowy ze zgłaszającym podłożenie urządzenia wybuchowego, którą należy prowadzić wg wskazówek załączonych do instrukcji – załącznik nr 2,
 • treść przesłanej wiadomości o podłożeniu urządzenia wybuchowego (list przesłany drogą elektroniczną należy zabezpieczyć wg wskazówek załączonych do instrukcji – załącznik nr 3),
 • miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może zawierać materiał wybuchowy,
 • numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko.

 

 1. CZYNNOŚCI PODEJMOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA OBIEKTU PO UZYSKANIU INFORMACJI O PODŁOŻENIU URZĄDZENIA WYBUCHOWEGO LUB W PRZYPADKU JEGO ZLOKALIZOWANIA

 

 1. Do czasu przybycia Policji czynnościami zarządza administrator obiektu, a w czasie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona.
 1. Zarządzający czynnościami, w sytuacji, gdy urządzenie wybuchowe nie zostało jeszcze zlokalizowane, poleca aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy znajdują się w nich:
 • przedmioty, których wcześniej nie było i nie wnieśli ich użytkownicy pomieszczeń (a mogły być wniesione i pozostawione przez inne osoby, np. interesantów),
 • ślady przemieszczenia elementów wyposażenia pomieszczeń,
 • zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniu oraz emitowane z nich sygnały (np. dźwięki mechanizmów zegarowych, świecące elementy elektroniczne itp.).
 1. Pomieszczenia ogólnodostępne, takie jak: korytarze, klatki schodowe, hole, windy, toalety, piwnice, strychy itp. oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu powinny być sprawdzone przez pracowników obsługi administracyjnej lub ochrony.
 1. W przypadku stwierdzenia przez użytkowników pomieszczeń obecności przedmiotów, których wcześniej nie było lub zmiany w wyglądzie i usytuowaniu przedmiotów stale znajdujących się w tych pomieszczeniach, można przypuszczać, iż mogą to być urządzenia wybuchowe. W takiej sytuacji:

- nie wolno dotykać zlokalizowanych przedmiotów, a o ich umiejscowieniu należy natychmiast powiadomić administratora obiektu.

 

Administrator obiektu może wydać decyzję o ewakuacji osób z zagrożonego obiektu przed przybyciem Policji

 

 1. W przypadku ogłoszenia ewakuacji administrator obiektu poleca użytkownikom pomieszczeń zabrać ze sobą rzeczy osobiste, z którymi przybyli do obiektu i mieć je stale przy sobie np.: torebki, nesesery, plecaki oraz nakrycia wierzchnie.
 1. Administrator obiektu ogłaszając ewakuację powinien zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do przejawów paniki.

 

 1. AKCJA ROZPOZNAWCZO - NEUTRALIZACYJNA ZLOKALIZOWANYCH URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCH

1. Po przybyciu do obiektu policjanta lub policyjnej grupy interwencyjnej administrator obiektu powinien przekazać im wszelkie informacje dotyczące zdarzenia oraz wskazać miejsca zlokalizowanych przedmiotów obcego pochodzenia i punkty newralgiczne w obiekcie.

2.    Policjant lub dowódca grupy policjantów przejmuje zarządzanie czynnościami, a administrator obiektu powinien udzielić mu wszechstronnej pomocy.

 1. Na wniosek policjanta zarządzającego czynnościami administrator obiektu podejmuje decyzję o ewakuacji użytkowników i innych osób z obiektu – o ile wcześniej to nie nastąpiło.
 2. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanych przedmiotów obcego pochodzenia oraz neutralizowaniem ewentualnie podłożonych urządzeń wybuchowych zajmują się uprawnione komórki organizacyjne Policji, przy wykorzystaniu specjalistycznych środków technicznych.
 1. Po zakończeniu czynności policjant przekazuje protokolarnie obiekt administratorowi.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Administrator obiektu powinien podejmować wszelkie czynności zmierzające do fizycznej i technicznej ochrony obiektu, uniemożliwiające podkładanie w nim urządzeń wybuchowych.
 1. Administrator obiektu powinien na bieżąco organizować szkolenie personelu w zakresie stosowania niniejszej instrukcji oraz prowadzenia ewakuacji, a także posiadać aktualny plan obiektu zawierający informację o rozmieszczeniu punktów newralgicznych, takich jak: węzły gazowe, energetyczne i wodne, który udostępnia na żądanie policjanta zarządzającego czynnościami. Policja, w miarę możliwości, udziela pomocy w realizacji szkolenia dla obiektów administracji publicznej.
 1. Należy zapewnić bieżące monitorowanie wiadomości przekazywanych na adresy poczty elektronicznej danej instytucji, podawane do publicznej wiadomości jako adresy kontaktowe, pod kątem ewentualnego wpływu informacji o zagrożeniach dla obiektu.
 1. Z treścią niniejszych „zasad postępowania” należy zapoznać jak najszersze grono osób. Decyzję w tym względzie podejmuje indywidualnie administrator obiektu.
 1. Do powszechnego stosowania zalecana jest Instrukcja skrócona – załącznik nr 1

 

Załącznik nr 1

 

Instrukcja skrócona

 

Zasady postępowania dla osób, które jako pierwsze uzyskały informację o podłożeniu  lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej

 

 1. Informacja o podłożeniu urządzenia wybuchowego przekazana telefonicznie
  • Zachowaj spokój i nie rozłączaj się
  • Jeżeli to możliwe, zasygnalizuj innym osobom, aby przysłuchiwali się rozmowie
  • Poproś o powiadomienie o tej sytuacji administratora i Policję

 

 • Jeżeli aparat telefoniczny identyfikuje numer dzwoniącego, zanotuj ten numer albo symbole, które się pojawiły na wyświetlaczu
 • Zapisz dokładnie słowa informacji
 • Utrzymuj dzwoniącego jak najdłużej na linii; użyj Formularza rozmowy ze zgłaszającym podłożenie urządzenia wybuchowego, który pomoże Ci zebrać jak największą liczbę informacji
 • Jeżeli to możliwe, nagraj rozmowę
 • Bądź dostępny i gotowy do przekazania szczegółowych informacji dotyczących rozmowy służbom przybyłym na miejsce

 

 1. Informacja o podłożeniu urządzenia wybuchowego przekazana osobiście
  • Jeśli osoba przekazująca informację odejdzie zanotuj, w którym kierunku się udała
 • Powiadom administratora i Policję
 • Zapisz przekazaną informację dokładnie w ten sam sposób, w jaki została wyartykułowana
 • Zanotuj rysopis osoby, która przekazała informację:
  • imię, nazwisko, pseudonim – jeśli są znane,
 • płeć,
 • wiek,
 • sylwetka (waga/wzrost),
 • włosy i kolor oczu,
 • rasa,
 • typ/kolor ubrania,
 • głos (głośny, głęboki, z akcentem, itp.),
 • znaki szczególne.

 

 1. Informacja o podłożeniu urządzenia wybuchowego przekazana listownie
  • Jeżeli to możliwe ogranicz dostęp do dokumentu innym osobom
 • Zawiadom administratora i Policję
 • Zapamiętaj, kto widział i dotykał dokument
 • Jeżeli to możliwe sfotografuj treść dokumentu

 

 1. Informacja o podłożeniu urządzenia wybuchowego przekazana pocztą elektroniczną
  • Zostaw wiadomość otwartą na komputerze
 • Zawiadom administratora obiektu, administratora systemu wewnętrznego, Policję
 • Utrwal informację, np. wydrukuj, sfotografuj albo skopiuj wiadomość i jej temat
 • Zanotuj datę i czas odebrania wiadomości